Jesteś 882 osobą na tej stronie
Dziś jest: 18 Lipca 2018        Imieniny: Szymona, Erwina, Kamila
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm

Nabór na Specjalistę do spraw wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie


ogłasza nabór na pracownika biura Stowarzyszenia:
 

1. Specjalista do spraw  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
        

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia LGR "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 17 w terminie do: 26.03.2012 roku, godz. 15.30. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

• życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)
• list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy
• kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie           z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się na początku kwietnia bieżącego roku. Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela Wiceprezes Stowarzyszenia - Kazimierz Szmid tel. 509 251 285, e-mali: kazimierz-szmid@wp.pl

Zakres obowiązków:

1. Specjalista do spraw wdrażania LSROR

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę  w  wymiarze   pełnego   etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenia)
Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia w Dobiegniewie

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:
• wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo)
• min. 2-letni staż pracy( preferowane na stanowisku: pracownik biurowy, administracyjny koordynator projektów unijnych)
• uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
• biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
• wiedza związana z osią priorytetową 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" (PO Ryby 2007-2013)Pożądane:
• język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym
• predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność
• prawo jazdy kat. B

Do bezpośrednich zadań należą:
1) Obsługa  związana  z  naborem  wniosków  zgłaszanych  w  ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „Pojezierze Dobiegniewskie”
2) Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie
3) Organizacja pracy Komitetu  oceniającego projekty
4) Przygotowanie  i  składanie  wniosków  o  pomoc  na  funkcjonowanie LGR
5) Przygotowanie i składanie wniosków o płatność
6) Przygotowywanie odpowiednich  sprawozdań dla IW
7) Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów
8) Monitorowanie realizacji umów
9) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSROR dla Zarządu
10) Koordynowanie projektów współpracy
11) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów
12) Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów       o pomoc
13) Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji LGR
14) Wykonywanie innych  poleceń służbowych kierownika Biura LGR

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia: www.pojezierzedobiegniewskie.org

 

Prezes Stowarzyszenia

   Andrzej Kuczyński

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:

Banery

drzewa_i_krzewy
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania