Jesteś 6033 osobą na tej stronie
Dziś jest: 25 Czerwca 2017        Imieniny: Doroty, Łucji, Wilhelma
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Ośrodek Pomocy Społecznej   /   Fundusz Alimentacyjny   /   Wymagane dokumenty   /  

Wymagane dokumenty

 do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wniosek należy udokumentować załączając:

 •  zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy (obecnie jest to rok 2014 - oryginał);
 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (obecnie jest to rok 2014);
 •  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów np. stypendia (oryginał);
 • kserokopia aktu urodzenia (oryginał  do wglądu);
 • kserokopia dowodu osobistego ( oryginał do wglądu);
 •  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji  komorniczej ( oryginał)
 •  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu);
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem  ( oryginał do wglądu);
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej  ( oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia ( oryginał);
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności ( oryginał ) w szczególności w związku z:

a) brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

                                                                                                                   

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej  w Drezdenku z siedzibą przy                          ul. Marszałkowskiej 18 w godzinach:

·  Poniedziałek od 8:00 DO 16:00,

·  Wtorek - Piątek: od 7:00 do 15:00.

Ustalaniem uprawnień oraz wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku  z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 18.

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej   w Drezdenku.

W przypadku dziecka ( powyżej 18 roku życia), które nie składa wniosku w swoim imieniu na świadczenia    z funduszu alimentacyjnego, wymagane jest oświadczenie dziecka, że wyraża zgodę na złożenie przez rodzica wniosku na fundusz alimentacyjny.

Kompletne wnioski można składać po 1 sierpnia 2015r.

Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. 2015  poz. 859 z późn.zm.), w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz     z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Inne informacje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów  od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 1. do ukończenia 18 roku życia, albo
 2. do ukończenia 25 roku życia, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:
1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo

2. przebywa w rodzinie zastępczej;

3. zawarła związek małżeński;

4. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

 

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO do pobrania w tut. Ośrodku w pokoju nr 15, I pietro,

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:

Banery

SMS GMINA INFO
Facebook
www.pojezierzedobiegniewskie.org
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania