Jesteś 2948 osobą na tej stronie
Dziś jest: 27 Czerwca 2017        Imieniny: Cyryla, Władysława, Maryli
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Ośrodek Pomocy Społecznej   /   Karta Dużej Rodziny   /  

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 

Podstawowe  informacje.

 

Podstawa prawna :USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r.   o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014 r.)

 

 

Na podstawie Karty Dużej Rodziny członkowie rodziny wielodzietnej mogą korzystać
z wprowadzonych rządowym programem dla rodzin wielodzietnych uprawnień.

Karta Dużej Rodziny ( KDR) przeznaczona jest dla członków rodziny wielodzietnej, tj.:

 • rodzic (rodzice); rodzic ( rodzice) zastępczy; osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • małżonek rodzica,
 • dziecko; dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą; osoba,
  o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

jeśli rodzic ( rodzice ) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Karta jest wydawana na okres:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony ;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia –do ukończenia 18 roku życia *,
 3. dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia*;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia
  w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, o której mowa a art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia *,

 

* W powyższych przypadkach Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym  pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

 

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Karta przyznawana jest bezpłatnie.

Wydanie duplikatu podlega opłacie.

Konieczne jest załatwienie sprawy osobiście.

 

 

Kto może załatwić sprawę?

 

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć członek rodziny wielodzietnej zamieszkałej na terenie miasta i gminy Drezdenko posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

 

 

 

Ile trwa załatwienie sprawy ?

 

 1. Przyjęcie i weryfikacja wniosku wraz z załącznikami – przy zgłoszeniu.
 2. Rozpatrzenie wniosku – niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 3. Czas w jakim Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie dostarczy do Ośrodka wyprodukowane Karty Dużej Rodziny – maksymalnie 60 dni.

 

 

Wymagane dokumenty.

 

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny / Wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny.
 2. Składając wniosek o przyznanie Karty/wydanie duplikatu Karty należy okazać oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamośc,
 • małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; akt małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym  domu dziecka –postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 
 • oświadczenia,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z  Karty Dużej Rodziny.

 

Informacji można uzyskać pod nr tel. 95 761 78 86 lub w pokoju nr 15 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku - Pani Żaneta Dowgielewicz 

 

 

 

 

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

 


https://rodzina.gov.pl/

załączniki do Karty Dużej Rodziny

Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko

Uchwała nr LVI/429/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko

Wniosek o przyznanie uprawnień w ramach Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:

Banery

OWES
Facebook
www.pojezierzedobiegniewskie.org
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania