Jesteś 448 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Października 2018        Imieniny: Hilarego, Urszuli, Jakuba
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2015   /   Wybory ławników

Wybory ławników sądowych

INFORMACJA

W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2016-2019

 

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że
w dniu 31 grudnia 2015r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2011.

 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 133
ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz. 693) Rada Miejska w Drezdenku jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. ogółem - 2 osoby

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi sądów,

2) stowarzyszenia,

3) organizacje społeczne,

4) organizacje zawodowe,

5) organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

6) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Miejskim
w Drezdenku, pok. nr 101 – I piętro (Biuro Rady Miejskiej) w godzinach urzędowania:

poniedziałek  7:30-16:30

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:30.

Wszystkie niezbędne druki w formie elektronicznej są dostępne w załącznikach na stronie internetowej http://www.bip.drezdenko.pl/ w zakładce Rada Miejska „Wybory ławników na kadencję 2016-2019”, lub na stronie www.ms.gov.pl .

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Miejskiej
tel. (95) 762 29 62

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Adam Kołwzan

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania