Jesteś 802 osobą na tej stronie
Dziś jest: 20 Października 2018        Imieniny: Ireny, Kleopatry, Wendelina
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2015   /   Przetarg strefa

B U R M I S T R Z   D R E Z D E N K A

ogłasza pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż prawa własności,
niżej wymienionej  nieruchomości  nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Drezdenko, włączonej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Drezdenko

 

Lp

Położenie nieruchomo-ści

[ulica]

KW Nr

Nr obrębu

Nr

działki

Pow.

działki

[ha]

Przeznaczenie nieruchomości
i  sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

nieruchomości

netto* [zł]

Wadium

 

 

[zł]

Postąpienie

 

 

[zł]

1.

Drezdenko

GW1K/00032189/9

1

1737/5

 Działka porośnięta jest zdziczałymi drzewami owocowymi

2,3013

 P – tereny zabudowy przemysłowej

ZN – tereny zieleni nieurządzonej

600.639,00

60.070,00

6.010,00

 

* Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług w wysokości 23% , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami).

 

Przetarg  zostanie przeprowadzony
w dniu 23 października 2015 r. o godz. 9 00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, sala sesyjna                      (I piętro). 

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz.1380 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie:

 -     dowodu wniesienia wadium

 -     w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości  lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

-    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom

     do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących 

     podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

 

 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia   19 października  2015 r. – włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy)  na rachunek Urzędu Miejskiego w Drezdenku Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku Nr 61 8362 0005 0000 0114 2000 0040.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylania się wygrywającego przetarg (z przyczyn innych niż brak uzyskania zezwolenia na działalność w strefie) od zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 INFORMACJE DODATKOWE

 

1)     Cena nieruchomości  gruntowej  osiągnięta w przetargu, powiększona o należny podatek od towarów  i usług płatna jest

       jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

2)     Nieruchomość położona w obrębie Drezdenko opisana w poz. 1 tabeli zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku zatwierdzoną uchwałą Nr VIII/60/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 73 poz. 1095 z dnia 23.09.2003 r. zmienioną uchwałą Nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Drezdenko ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 946 z dnia 3.04.2013 położona jest na terenach oznaczonych symbolami zapisu:

        - P – tereny zabudowy przemysłowej, ZN – tereny zieleni nieurządzonej

        Szczegółowe warunki zagospodarowania określone w w/w m.p.z.p.

 

3)      Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

 

4)     Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dla nieruchomości opisanej w powyższej tabeli :

  • poz. 1 –  22 czerwca 2015 r.

 

5)    Opłaty notarialne i  sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do    

       księgi wieczystej,  koszty związane z okazaniem granic w całości ponosi nabywca  nieruchomości.

 

6)    Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 282) Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości położonych na obszarze strefy.

 

7)    Warunkiem podpisania umowy notarialnej sprzedaży jest:

        - uzyskanie przez nabywcę wyłonionego w drodze przetargu, we własnym zakresie, zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Niewystąpienie o zezwolenie, bądź nieuzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Drezdenko.

        - w przypadku nie uzyskania zezwolenia wadium ulega zwrotowi.

 

8)    Burmistrz Drezdenka stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst   

       jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 782  ze zmianami) obowiązany jest w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia   przetargu,

       zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca  nieruchomości o miejscu i terminie  zawarcia umowy w formie aktu

       notarialnego.

 

9)   O miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 

10)   Z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane   

        z nieruchomością.

 

11)   Gmina Drezdenko nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej nieruchomości.

 

12)  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefy Drezdenko w siedzibie KSSSE SA w Kostrzynie nad Odrą.

 

13)   Nabywca na usunięcie drzew winien uzyskać pozwolenie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

 

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z  warunkami przetargu

 

Informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  pok. Nr 12  tel. 95 762 29 68

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane  na stronie internetowej Urzędu oraz www.bip.drezdenko.pl , wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Drezdenku i na terenie miasta .

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Burmistrz Drezdenka

/-/ Maciej Pietruszak

                                                                                                          

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania