Jesteś 448 osobą na tej stronie
Dziś jest: 15 Października 2018        Imieniny: Teresy, Jadwigi, Aurelii
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2015   /   Przetarg

Informacja Burmistrza Drezdenka o przetargu

B U R M I S T R Z   D R E Z D E N K A

ogłasza  pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż  prawa własności,

 nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Drezdenko

 

Lp.

Położenie

nierucho-mości

(ulica)

KW

Nr

Nr obrę-bu

Nr

działki

Pow.

działki

(ha)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości netto*

(zł)

Wadium

(zł)

Postą-

pienie

(zł)

1.

Drezdenko

GW1K/00028905/4

1

213/7

0,0643

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie znajduje się w obszarze obowiązkowego sporządzenia planu na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonym uchwała Nr XLVIII/318/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25.02.2010r. położona jest na terenach : tereny zieleni. U/P – tereny o wiodącej funkcji produkcyjno – usługowej. Położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

21.095,00

 2.109,50

220,00

 

  • Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Cena nieruchomości jest zwolniona od zapłaty podatku od towarów i usług  w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r.  Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami).

Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego:

  1. Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
  2. Przetarg jest ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich nr 213/8, 218/7, 213/6 i 236/4.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony

w dniu  27 listopada  2015 r. o godz. 9 00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku ul. Warszawska 1, sala sesyjna (I piętro)

 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie:

dowodu wniesienia wadium

-  w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub

   reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a

   podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw,

   dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być

   potwierdzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia  23 listopada 2015r. –włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty ( z zaznaczeniem , której nieruchomości dotyczy) na rachunek Urzędu Miejskiego w Drezdenku Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy              w Drezdenku  Nr 61 8362 0005 0000 0114 2000 0040 .

 

Wadium  osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy  w  formie aktu notarialnego.

 

Osoba zamierzająca uczestniczyć w przetargu powinna  przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Drezdenku     w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. nr 12 do dnia 23 listopada 2015 r. do godz. 1500 następujące dokument:

  1. Wypis z rejestru gruntów wydany przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich  potwierdzający posiadanie sąsiedniej  nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym  213/8, 218/7,213/6 lub 236/4.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń       w Urzędzie Miejskim w Drezdenku przy ul. Warszawskiej 1 w dniu  24 listopada 2015 r.

 

INFORMACJE  DODATKOWE

1)   Cena nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu, płatna jest  jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu  notarialnego.

2)   Nieruchomość położona w miejscowości Drezdenko opisana w poz. 1  tabeli znajduje się w obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/318/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25.02.2010r. położona jest na terenach: tereny zieleni , U/P – tereny o wiodącej funkcji produkcyjno- usługowej. Działka położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na podstawie „Studium granic bezpośredniego zagrożenia powodzią dla zlewni rzeki Noteć”.

4)   Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dla nieruchomości opisanych w powyższej tabeli :

  • poz.1 –  11.08.2015 r.
  1. Opłaty notarialne i  sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej,  koszty związane z okazaniem granic w całości ponosi nabywca  nieruchomości.
  2. Burmistrz Drezdenka stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku  poz. 782 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
  3. O miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Drezdenka może odstąpić  od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści  związane z nieruchomością.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z  warunkami przetargu.

 

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. Nr 12  tel. 95 762 29 68 oraz na stronie internetowej Urzędu oraz na www.bip.drezdenko.pl, ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Drezdenku.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 21 października 2015 r.

 

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania