Jesteś 291 osobą na tej stronie
Dziś jest: 22 Października 2018        Imieniny: Filipa, Kordiana, Marka
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2016   /   Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DREZDENKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.Urzędzie Miejskim w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu oraz o opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.drezdenko.pl)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium, rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 1 w Drezdenku, w Sali Sesyjnej.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi mogą być wnoszone do Burmistrza Drezdenka w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, e-mail: budownictwo@drezdenko.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2016 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z ww. projektem oraz z dokumentacją sprawy oraz możliwości wnoszenia uwag w sposób określony wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Drezdenka.

                                                                                                                                        

Burmistrz Drezdenka

(-) Maciej Pietruszak

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania