Jesteś 16776 osobą na tej stronie
Dziś jest: 14 Sierpnia 2018        Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Kierownictwo   /  

Burmistrz mgr Maciej Pietruszak

Burmistrz mgr Maciej Pietruszak - urodzony  01.02.1958r., nauczyciel języka polskiego, wieloletni działacz samorządowy, absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pracę w samorządzie gminnym rozpoczął od 1994r. do 1995r. jako członek Zarządu. Następnie od 1995r. do 1998r. był Przewodniczącym Rady Miejskiej w Drezdenku  a od 2002r. do 2009r.  Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej.
W latach 1980 –  2008 nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3  w Drezdenku, Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Drezdenku, Liceum Medycznym Wydział Pielęgniarstwa  w Drezdenku, Zespołu Szkół  Nr 2 w Drezdenku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Drezdenku. Natomiast w latach od 1997 – 2001 był dyrektorem Zespołu Szkół  Nr 2 w Drezdenku oraz od 2008 do 2009 dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.
Od 06 października 2009r. pełni funkcję Burmistrza Drezdenka. Żonaty, ma dwoje dzieci. Hobby: siatkówka, tenis, literatura.
 
Do zadań Burmistrza należy:

1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.
4. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.
5. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.
6. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
7. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
8. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działaniem następujących komórek organizacyjnych Urzędu:

    * Asystentem Burmistrza Ds. Rozwoju oraz współpracy z organizacjami  pozarządowymi i mediami,
    * Referatem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
    * Urzędem Stanu Cywilnego,
    * Samodzielnym Stanowiskiem - Informatykiem,                                                                                 
    * Stanowiskiem Ds. Kontroli Wewnętrznej i Wspomagania Audytu,
    * Stanowiskiem Ds. Bhp i P-Poż.
 

Zastępca Burmistrza mgr Andrzej Kozubaj


Zastępca Burmistrza mgr Andrzej Kozubaj – urodzony 22.03.1963r. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Tam też ukończył studia podyplomowe w zakresie wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska.
Radny trzech kadencji Rady Miejskiej  w Drezdenku w latach 1998 - 2009, w trakcie których był  Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Od 1996r. do 2009r. pełnił funkcję Przewodniczącego oświatowej „Solidarności”.
W latach 1988- 2009 nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku i Gimnazjum nr 1. W 2009 roku zatrudniony był w
Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.  jako Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.
19 października 2009r. objął stanowisko Zastępcy Burmistrza Drezdenka. Żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się polityką, historią i sportem (w wolnych chwilach gra w tenisa ziemnego).

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

1. Wykonywanie zadań w zakresie powierzonych mu obowiązków, a w szczególności:
1) koordynowanie działań nadzorowanych komórek organizacyjnych,
2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą nadzorowanych komórek organizacyjnych,
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu przez podległe komórki organizacyjne.
2. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
3. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz wobec kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie objętym upoważnieniem.
4. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
5. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu:

    * Referatem Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska,  
    * Referatem Budownictwa i Urbanistyki,
    * Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
    * Referatem Gospodarczym,
    * Referatem Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych,
    * Referatem Dróg Publicznych.

 

Sekretarz Gminy mgr Błażej Rerus

urodzony 08.02.1983 r. W roku 2008 ukończył Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Administracja.

Pracę w Urzędzie Miejskim w Drezdenku rozpoczął 10  października 2005r. na stanowisku młodszego referenta ds. kancelaryjnych i archiwizacji, następnie 1 maja 2006 r. powierzono Mu obowiązki młodszego referenta ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dnia 01 maja 2010r. uzyskał awans na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, a w dniu 10 stycznia 2011 roku na stanowisko Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W 2010 r. Pan Błażej Rerus był Przewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej do Organów Stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Od 2011r. Pan Błażej Rerus pełni funkcję Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Wyznaczony został również na Kierownika Punktu Kontaktowego HNS.

Dnia 1 marca 2013 r. Pan Błażej Rerus został Sekretarzem Gminy Drezdenko. W tym samym dniu otrzymał z rąk Wojewody Lubuskiego nadany przez Ministra Obrony Narodowej brązowy medal „ Za zasługi dla Obronności kraju”.
Do zadań Sekretarza należy:
1. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
2. Nadzorowanie dyscypliny pracy w Urzędzie oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
3. Doskonalenie organizacji pracy Urzędu,
4. Dbanie o właściwą obsługę interesantów i sprawny obieg dokumentów, nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej oraz rzetelnym i zgodnym z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego załatwianiem spraw,
5. Zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym.
6. Koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów,
7. Nadzorowanie nad przygotowywaniem na potrzeby Burmistrza i Z-cy burmistrza odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej dotyczącej Urzędu,
8. Przyjmowanie od pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oświadczeń majątkowych oraz ich przechowywanie.
9. Nadzorowanie nad właściwym i terminowym przygotowywaniem materiałów i dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Burmistrza oraz Rady Miejskiej i jej komisji,
10. Udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i jej komisjach,
11. Koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje radnych, a w razie potrzeby organizowanie narad w celu zredagowania odpowiedzi o charakterze interdyscyplinarnym,
12. Nadzorowanie nad właściwą i terminową realizacją zarządzeń i innych rozstrzygnięć Burmistrza,
13. Nadzorowanie nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz przygotowywanie ich okresowej analizy,
14. Wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Burmistrza,
15. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu:


    *  Referatem Administracyjnym, 
    *  Stanowiskiem Ds. Archiwizacji i Informacji Publicznej,
    *  Stanowiskiem Ds. Obsługi Rady Miejskiej,
    *  Stanowiskiem Ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
 

 


 

Skarbnik mgr Aleksandra Lachowicz

Do zadań Skarbnika należy:

1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
2. Nadzorowanie prac oraz opracowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy.
3. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy.
4. Sprawowanie nadzoru nad służbami Ref. Finansowo-Budżetowego Urzędu.
5. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
6. Kontrola dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych i ich zgodności z planem finansowym Urzędu.
7. Dysponowanie środkami finansowymi Urzędu wspólnie z kierownikami Referatów oraz z samodzielnymi stanowiskami.
8. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
9. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza, a w szczególności przygotowanie zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na podstawie sprawozdań sporządzonych przez właściwe komórki organizacyjne i dysponentów budżetu gminy.
10. Opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów niosących skutki finansowe dla budżetu Gminy.
11. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:

Banery

Geoportal
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania