Jesteś 1096 osobą na tej stronie
Dziś jest: 24 Stycznia 2019        Imieniny: Franciszka, Felicji, Mileny
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Współpraca   /   Związki i Stowarzyszenia   /   Stowarzyszenie LGR Pojezierze Dobiegniewskie   /   Aktualności   /   Nabór na kierownika biura LGR

Nabór na kierownika biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej

   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


Kierownik Biura Stowarzyszenia
    Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia LGR "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 17 w terminie  do 16 lutego 2012 roku, godz. 15.30. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby stowarzyszenia.
Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:
•    życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)
•    list motywacyjny
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy
•    kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach
•    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie  z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
•    oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
•    oświadczenie o nie zasiadaniu w Zarządzie, Komitecie, Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia LGR  "Pojezierze Dobiegniewskie".

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w drugiej  połowie lutego bieżącego roku. Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela Wiceprezes Stowarzyszenia Kazimierz Szmid tel.     509 251 285, e-mail: kazimierz-szmid@wp.pl
Zakres obowiązków i wymagania:
1.      Kierownik biura LGR Pojezierze Dobiegniewskie
Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu
Miejsce pracy: Biuro stowarzyszenia w Dobiegniewie
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Konieczne:
•    wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, prawo,  finanse, zarządzanie, marketing, fundusze UE)
•     min. 2-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku związanym z inicjowaniem i przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych
•    uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
•    biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
•    znajomość zagadnień  uregulowanych m.in. w:
•     Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79,    poz. 855 z późn. zm.),
•     Ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619),
•     Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r. str. 1),
•     Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego,
•     Rozporządzenie Ministra i Rozwoju i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty  i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą  w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U. Nr 177, poz. 1371)
•     Statucie Stowarzyszenia oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
Pożądane:
•    język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym
•    wysoka kultura osobista
•     umiejętność korzystania z aktów prawnych, interpretacja i analiza zmian w przepisach
•    predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność, gotowość do wyjazdów służbowych
•    doświadczenie w zakresie zarządzania, kierowania zespołem, umiejętność prowadzenia negocjacji i nawiązywania kontaktów interpersonalnych
•    prawo jazdy kat. B
Do bezpośrednich zadań należą:
1.    Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia oraz Komitetu      
2.    Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSROR
3.    Prowadzenie bieżących spraw stowarzyszenia
4.    Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia
5.    Prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpraca z mediami
6.    Przygotowywanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i analiz problemowych
7.    Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz   zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne
8. Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, zebrania Zarządu Stowarzyszenia oraz  Komitetu                          
9.    Opracowywanie projektów zmian w statucie, LSROR i regulaminach organizacyjnych
10.    Obsługa Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu
11.    Prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu
12. Sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom                                                                                                                            
13.    Prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu
14.    Prowadzenie dokumentacji członkowskiej  
15.    Opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań  merytorycznych i finansowych   
16.    Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji
17.    Nadzór nad pracownikami biura
18.    Nadzór nad budżetem LGR
19.    Przygotowywanie i składanie wniosków pomocowych dotyczących funkcjonowania LGR
20.    Udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia
21.    Współpraca z: instytucją wdrażającą PO RYBY, Członkami LGR, wnioskodawcami LGR,  zewnętrznymi ekspertami i zleceniobiorcami
22.    Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia
23.    Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy
24.    Wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów prowadzących kontrole oraz udzielanie wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli
25.    Nadzór nad obsługą wniosków, udzielanie potencjalnym wnioskodawcom informacji dotyczącej przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko kierownika biura LGR". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może  w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia: www.pojezierzedobiegniewskie.org

                                                                                                  Prezes Stowarzyszenia
                                                                                                     Andrzej Kuczyński

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania