Jesteś 1045 osobą na tej stronie
Dziś jest: 15 Grudnia 2018        Imieniny: Celiny, Niny, Waleriana
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2012   /   Apel

Prośba o pomoc

Cele fundacji

Fundacja „Słoneczko” powstała 9 stycznia 2004 roku i zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr. KRS 0000186434, a status organizacji pożytku publicznego otrzymała 09.02.2005 roku.

Głównym celem naszej fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskiwaniu środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Cele fundacji:

 • otwieranie i prowadzenie bezpłatnych subkont
 • promowanie działalności rehabilitacyjnej
 • aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza na rzecz działalności rehabilitacyjnej
 • inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych

 

Statut fundacji

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI

 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
Z siedzibą w Stawnicy
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Zuzanna Pabińska, zwana dalej Fundatorem, ustanowiła aktem notarialnym Repertorium A numer 5281/2003, spisanym w dniu 14.07.2003 r. w kancelarii notarialnej przed notariuszem, Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”, zwaną dalej Fundacją.
§ 2
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest wieś Stawnica
2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 4
1. Fundacja może używać nazwy w skrócie: „Fundacja Słoneczko”
2. Fundacja może używać pieczęci z nawą Fundacji oraz ustanowić odznakę
organizacyjną.
3. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.
§ 5
Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
§ 6
Ministrem właściwym jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej.
 
II. CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 7
1.Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i niniejszym statucie jest :
 • promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych,
 • aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej,
 • inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
 • ochrona i promocja zdrowia.
 • pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
§ 8
1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez :
 • gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych;
 • współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą;
 • udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji;
 • organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych;
 • udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania;
 • fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych;
 • przekazywanie środków przeznaczonych na zaspakajane niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzanie do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
 • organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.
 • nieodpłatne prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie działalności pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 9499 Z)
 • podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.
§ 9
Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych.
§ 10
1. Fundacja uczestniczy w obrocie prawnym według zasad obowiązujących osoby prawne.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu jednoosobowo.
§ 11
Fundacja prowadzi rachunkowość według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
III. MAJĄTEK FUNDACJI
§ 12
1. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych ) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Majątek fundacji służy do realizacji celów statutowych.
4. W zakresie dysponowania majątkiem Fundacji wprowadza się zakaz:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 13
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1/ darowizn, spadków, zapisów,
2/ subwencji i dotacji,
3/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4/ odsetek, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
§ 14
Sponsorami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w formie dotacji, subwencji i darowizn środków pieniężnych, wartości dewizowych, nieruchomości i ruchomości oraz innych praw majątkowych.
§ 15
Sponsor może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który – w ramach programu działań Fundacji – przeznacza wniesione środki.
 
IV. ORGANY FUNDACJI
§ 16
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd Fundacji odwoływany i powoływany jest przez Fundatora.
3. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator, chyba że powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić fundatorzy lub osoby spoza ich grona.
§ 17
Zarząd Fundacji jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzą Prezes Fundacji oraz dwóch Wiceprezesów Fundacji.
§ 18
Wiceprezesów Zarządów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
§ 19
Powołanie do Zarządu następuje na czas nieokreślony.
§ 20
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. W zakresie swojej właściwości Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
§ 21
Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują:
 
 • opracowanie wieloletniego programu działania Fundacji;
 • uchwalenie rocznego planu działalności Fundacji;
 • ustalenie warunków i dopuszczalności połączenia się z inną fundacją;
 • uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 • przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 • ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej.
§ 22
Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację przed Sądem.
§ 23
1. Komisja rewizyjna jest organem nadzoru, kontroli finansowej Fundacji.
2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a) Badanie sprawozdań finansowych Fundacji, jej bilansów i rachunków wyników.;
b) Sprawowanie bieżącej kontroli finansowej;
c) Przedstawianie Zarządowi Fundacji wyników badania i kontroli wraz z wnioskami.
3. W ramach bieżącej kontroli finansowej Fundacji członkowie Komisji Rewizyjnej mogą w każdym czasie przeglądać dokumenty finansowe
i stan kasy oraz żądać od członków Zarządu informacji i wyjaśnień.
4. W skład Komisji rewizyjnej wchodzi trzech członków, powołanych i odwoływanych przez Fundatora.
5. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat.
6. W zakresie swojej właściwości Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały. Uchwały Komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 
V. ZMIANA STATUTU
§ 24
Zmiany Statutu nie mogą w istotny sposób naruszać celów Fundacji.
§ 25
Zmiany Statutu Fundacji może dokonać Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, po uprzednim zaciągnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
Dla efektownego realizowania swoich celów , Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 27
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 28
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia Fundatora.
§ 29
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
§ 30
Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści przepisu art.5 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.
§ 31
W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku testamentu, osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.
§ 32
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach.
§ 33
Statut w chodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
 

Apel Alicji Gruszczyńskiej o pomoc

http://fundacja-sloneczko.pl/apele/pokaz_opis.php?ida=93/G

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Apel w sprawie pomocy w walce o zdrowie
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania