Jesteś 701 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Lutego 2019        Imieniny: Eleonory, Piotra, Feliksa
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2013   /   Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2013 roku

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2013 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada l967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101),
oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1358) informuje się, że kwalifikacja wojskowa na terenie województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 4 lutego do dnia 30kwietnia 2013r.
 

            § 1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 1994 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1989- 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

            § 2. Do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w roku 1992

i 1993, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

3) zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej
i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy.

            § 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

            § 4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1989 - 1994 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz
na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

            § 5. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w § 1-4 zamieszkałych w miejscu

zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie miasta, miasta i gminy oraz gminy DREZDENKO przeprowadzona zostanie
w HALI SPORTOWO- REHABILITACYJNEJ DREZDENKO ul. KONOPNICKIEJ 4
w dniach 11.04 – 16.04. 2013r.

            § 6. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

            § 7. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej
w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, posiadaną dokumentację medyczną,
w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

            § 8. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad
3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a ten

wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

            § 9. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza

zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia

się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

            § 10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w § 1-2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

            § 11. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

            § 12. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie
i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom

lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

            § 13. Osoby wymienione w § 2 pkt 2 i 3 oraz § 3, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej składają właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wnioski o ustalenie lub zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

                                                                                                          Wojewoda Lubuski

                                                                                                          Marcin Jabłoński

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania