Treść strony

„Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych”

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie złożono dnia 17.06.2010 r. Umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie o dofinansowanie projektu podpisano dnia 26.01.2011 roku.

Wydatki  na realizację projektu kształtują się następująco: 

Całkowita wartość projektu: 3 301 131,56 zł.

Całkowita kwota wydatków  kwalifikowalnych:  3 268 415,87 zł.

Wysokość dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

Planowany termin realizacji projektu:  31.10.2012 r

W ramach projektu planowane jest podłączenie do Internetu jednostek podległych Gminie. Spośród 23 podległych jednostek biorących udział w projekcie aż 12 to szkoły podstawowe
i gimnazja, których podłączenie do gminnej sieci szerokopasmowej pozwoli na podniesie poziomu jakości kształcenia. Pozostałe jednostki podległe biorące udział w projekcie takie jak przedszkole, biblioteka czy ośrodek pomocy społecznej wykorzystają podłączenie do sieci Internet w celu lepszej i szybszej realizacji swoich działań statutowych w tym w aktywnej komunikacji z mieszkańcami gminy. Dodatkowo w części z nich (np. bibliotek czy OPS) zlokalizowane zostaną stacje dostępowe do sieci, w ramach których mieszkańcy korzystający z usług tych jednostek będą mogli komunikować się z dowolnymi instytucjami, przesyłać korespondencję elektroniczną, czy aktywnie poszukiwać pracy.

Realizowany projekt ma w pierwszej kolejności umożliwić korzystanie z sieci gospodarstwom domowym spełniającym kryterium wykluczenia cyfrowego. Za grupę docelową beneficjentów projektu uznano wszelkie gospodarstwa domowe, które spełniają warunki wykluczenia, a więc:

- korzystają z pomocy społecznej

- korzystają z zasiłków rodzinnych

- są niepełnosprawne.

Wnioskodawca podpisał z beneficjentami końcowymi (gospodarstwami domowymi) umowy dotyczące przekazania sprzętu komputerowego lub jego elementów umożliwiającego korzystanie z szerokopasmowej sieci gminnej. Umowy określają szczegółowo warunki na jakich uczestnicy projektu mogą korzystać ze sprzętu oraz określają odpowiedzialność za powierzone mienie.

Wnioskodawca liczy, że udział w projekcie pomoże beneficjentom w poprawie swojej sytuacji materialnej poprzez aktywne poszukiwanie pracy lub jej świadczenie na odległość. Ponadto zakłada się, że projekt pomoże podnieść poziom wykształcenia mieszkańców gminy umożliwiając studiowanie zaoczne lub eksternistyczne, a także wykorzystanie dostępnych w Internecie źródeł wiedzy przez dzieci w wieku szkolnym.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl