Treść strony

Rozbudowa budynku sali wiejskiej w miejscowości Drawiny

Rozbudowa budynku sali wiejskiej w miejscowości Drawiny

W lutym 2013 roku Gmina Drezdenko złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wniosek aplikacyjny o dofinansowanie rozbudowy budynku sali wiejskiej w miejscowości Drawiny.

Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w ramach działania: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

W dniu 10 września 2013r. Gmina zawarła umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa Lubuskiego i przystąpiła do realizacji zadania.

Kwota dofinansowania: 47 180,00 zł.

Procent dofinansowania operacji: max 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin realizacji projektu: sierpień 2014r.

W zakres robót budowlanych wchodziły m.in. następujące elementy: rozbudowa budynku sali wiejskiej, budowa zbiornika na nieczystości ciekłe, wykonanie instalacji sanitarnej, wykonanie instalacji elektrycznej.

Celem realizacji operacji było poprawa stanu lokalnej infrastruktury i funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, a tym samym zwiększenie wykorzystania tych obiektów wśród lokalnej społeczności i integracji tej społeczności poprzez przebudowę sali wiejskiej w Drawinach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl