Jesteś 524 osobą na tej stronie
Dziś jest: 23 Stycznia 2019        Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2015   /   Przetarg

B U R M I S T R Z   D R E Z D E N K A

ogłasza przetarg  ustny  nieograniczony  na najem  – garażu i pomieszczenia gospodarczego , stanowiącego własność Gminy Drezdenko.

Przetarg  zostanie przeprowadzony
w dniu 8 stycznia 2016 r. o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, sala sesyjna (I piętro). 

 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:

  1. dowodu wniesienia wadium
  2. w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa
  3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

 

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 4 stycznia 2016 r. – włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty (z zaznaczeniem, którego lokalu dotyczy)  na rachunek Urzędu Miejskiego w Drezdenku Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku  Nr 61 8362 0005 0000 0114 2000 0040.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Informacje dodatkowe organizatora przetargu:

  1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. (pok. Nr 12 tut. Urzędu)
  2. Osoba wygrywający przetarg jest zobowiązana do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Burmistrza Drezdenka będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Osoba wygrywający przetarg nie będzie mogła garażu, pomieszczenia gospodarczego podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.
  3. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy  najmu w  terminie 7 dni od daty przeprowadzonego przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
  4. Jeżeli  osoba wygrywająca przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora, Burmistrz Drezdenka  odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5. Ustalona stawka czynszu w drodze przetargu ulega corocznej podwyżce o 3 % od dnia 1 stycznia każdego roku.
  6. Czynsz najmu płatny jest do dnia 10 - go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

 

Burmistrz Drezdenka zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  pok. Nr 12  tel. 95 762 29 68 ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej: www.drezdenko.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Drezdenku, w lokalu.

Data publikacji: 2015/12/02
Data wygaśnięcia: 2016/01/08

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania