Treść strony

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DREZDENKA

w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.151), w związku z §2 uchwały Nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko zarządzam co następuje:

§1

Przeprowadzić w dniach od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2018 roku deratyzację na terenie Gminy Drezdenko, polegającą na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich rzeczywistego oraz potencjalnego występowania.

§2

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

§ 3

 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obiekty na terenie Gminy Drezdenko:
 1. budynki mieszkalne,
 2. budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności, produktów rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt,
 3. zakłady pracy,
 4. obiekty użyteczności publicznej,
 5. węzły cieplne,
 6. sieć kanalizacyjna,
 7. składowisko odpadów komunalnych.

§4

 1. W związku z akcją deratyzacji zaleca się podmiotom władającym nieruchomościami, o których mowa w §2:
 1. dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),
 2. usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
 3. wykoszenie i uporządkowanie działek zachwaszczonych, usunięcie odpadów,
 4. wyłożenie trutek w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania, w studzienkach kanalizacyjnych.

§5

Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, stosując ściśle wg wskazań znajdujących się w poszczególnych preparatach.

§6

 1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 15 do 30 kwietnia br. i według zasad właściwych dla danego preparatu.
 2. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnienie wyłożonej trutki.

§7

W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: ,,Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!’’

§8

Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po dniu 30 kwietnia z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

Burmistrz Drezdenka

(-) Maciej Pietruszak

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl