Treść strony

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.

tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z:

 1. przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy,
 2. dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,
 3. poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

 

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

Jednocześnie informujemy, iż nowelizacja ustawy nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Aktualnie Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych opracowuje ramowy program szkolenia, który zostanie wdrożony zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.                                                                          źródło: www.mos.gov.pl

+++++++++++++++++++++++++

Adres, na który należy wysyłać/składać wnioski o szacowanie szkód:

Urząd Miejski w Drezdenku, Biuro Obsługi Klienta,

ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Wzór wniosku do pobrania w załączniku.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin lub szacowania ostatecznego.

Adres do ew. wnoszenia odwołania:

 

Nadleśnictwo Smolarz

Klesno 3

66-530 Drezdenko

 

 

 

lub

 

 

Nadleśnictwo Karwin

ul. Pierwszej Brygady 18

66-530 Drezdenko

 

+++++++++++++++++++++++++

Szczegółowe informacje zawiera ustawa Prawo łowieckie po nowelizacji - szkód łowieckich dotyczą artykuły od 46 do 50 (Rozdział 9) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl