Treść strony

ZGŁASZANIE ZADAŃ

Jakie zadania mogą być zgłaszane w ramach DBO?

Zgłaszane do DBO zadania muszą być:

 1. zgodne z prawem;
 2. realizowane Gminie Drezdenko;
 3. ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy Drezdenko;
 4. roczne koszty realizacji zadania nie mogą przekroczyć kwoty planowanej na daną edycję DBO;
 5. możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.

Jakie zadania nie mogą być zgłaszane w ramach DBO?

Należy pamiętać, aby nie zgłaszać następujących zadań:

 1. których koszty realizacji przekraczają kwoty ustalone w Regulaminie;
 2. które są sprzeczne z obowiązującym w Gminie Drezdenko prawem miejscowym, w szczególności miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz innymi uchwałami Rady Miejskiej, a także zarządzeniami Burmistrza;
 3. które naruszają prawa osób trzecich, w tym ochronę dóbr osobistych;
 4. które polegają na budowie pomników lub innych form upamiętniania, które regulowane są przez odrębne przepisy;
 5. które naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają treści uznawane powszechnie za: naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne;
 6. dla których Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji dla zadań inwestycyjnych;
 7. o charakterze komercyjnym;
 8. które będą realizowane na obiektach szkół i innych placówek oświatowych, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, na obiektach klubów sportowych oraz w placówkach służby zdrowia;
 9. polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej;
 10. dotyczące terenów, które zostały przewidziane do sprzedaży. 

Ważne:

 1. Zadania inwestycyjne realizowane są na terenie stanowiącym własność Gminy Drezdenko, z tym że jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny powinno być zobrazowane na mapach, fotografiach, wizualizacjach, rysunkach, szkicach itp.

Ile pieniędzy przewidziano na realizację DBO?

Suma środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wynosi 600 000 zł.

Kto może złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego?

Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Drezdenko. Wniosków nie mogą składać instytucje, ani organizacje pozarządowe.

Jakie dokumenty należy przygotować?

 • wniosek na wymaganym formularzu,
 • listę poparcia dla danego zadania,
 • ewentualne załączniki.

W przypadku osób w wieku poniżej 16. roku życia wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.

Ile wniosków może złożyć jedna osoba?

Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę wniosków. Każdy wniosek musi dotyczyć innego zadania.

W jaki sposób osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w DBO?

W Drezdeneckim Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta bez względu na wiek. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą zarówno składać wnioski, udzielać poparcia zgłaszanym zadaniom, jak i głosować. Aktywność i zaangażowanie młodych osób jest nie tylko możliwa, ale przede wszystkim mile widziana. 

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić zadanie?

Co najmniej 15 mieszkańców Gminy Drezdenko. Poparcie mogą udzielać także  osoby w wieku poniżej 16. roku życia za zgodą opiekunów prawnych.

Czy osoba niezameldowana w Gminie Drezdenko może złożyć zadanie?

Tak. Należy jednak pamiętać, że taka osoba musi mieszkać w Gminie Drezdenko, co oświadcza w składanym wniosku, podając jednocześnie adres zamieszkania.

Czy osoba niepełnoletnia może złożyć zadanie do DBO?

Tak.

Skąd mam wiedzieć czy działka należy do gminy czy nie?

Numery działek można sprawdzić w tym miejscu: http://fsd.geoportal2.pl. Jeśli masz wątpliwości dotyczące terenów gminnych, ich przeznaczenia i możliwości realizacji na nich inwestycji skontaktuj się z:

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Urzędu miejskiego w Drezdenku, 
(parter, pokój nr 13)
 tel. 95 762 29 71
rr@drezdenko.pl

Czy Radni i Sołtysi mogą angażować się w proces pisania wniosków i promocji?

Zdecydowanie tak. Rady i sołtysi mogą angażować się w dyskusje, wspierać Wnioskodawców w promowaniu zadań czy pozyskiwaniu głosów. Mogą także wyrażać swoje opinie na temat każdego zadania. Jednak jeśli mieszkaniec uzna taką pomoc za zbędną, może zgłosić własne zadanie.

Czy ten sam zakres zadań może zostać zgłoszony przez kilka różnych osób?

Tak, jednak w takiej sytuacji zostanie zaproponowane połączenie zadań  Należy pamiętać, że  dopuszczenie do glosowania kilku wniosków o tej samej tematyce i zakresie zmniejsza szanse na wygraną któregokolwiek z nich. Ostatecznie o połączeniu zadań zawsze decydują Wnioskodawcy.

Co się stanie, gdy mieszkańcy złożą dwa różne zadania dotyczące tego samego terenu?

Będzie możliwość wyboru lepszego zadania, ewentualnej rezygnacji z realizacji lub łączenia i modyfikowania złożonych wniosków na etapie oceny merytorycznej.

Czy można dołączyć do wniosków przygotowane wcześniej projekty lub inne załączniki?

Do formularza wniosku z propozycją zadania można dodać dodatkowe załączniki w postaci rysunków sytuacyjnych, mapek i zdjęć. Załączając dodatkowe dokumenty, należy także pamiętać o konieczności przestrzeganiu praw autorskich.

Czy można dosłać dodatkowe załączniki już po złożeniu wniosku?

Tak, ale tylko do końca terminu składania wniosków.

Czego należy unikać przy zgłaszaniu zadań do DBO?

 • nie należy wskazywać realizatora zadania. Realizatorzy wybranych do realizacji zadań przeważnie muszą zostać wyłonieni w drodze przetargu lub konkursu;
 • nie należy określać sposobu realizacji zadania np. poprzez wskazanie wyrobów określonego producenta albo usług określonego dostawcy (uwaga jak powyżej);
 • nie należy używać nazw własnych, znaków towarowych zastrzeżonych.

Jak i gdzie składać wnioski?

Projekty należy składać w kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko lub przesłać na powyższy adres. Na kopercie należy umieścić zapis „projekt DBO”.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl

baner toplayer
Koronawirus