Treść strony

Polsko – Niemieckie Zawody MTB – Drezdenko 2019

 • -

Projekt pn. „Polsko – Niemieckie Zawody MTB – Drezdenko 2019” został dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów (FMP) EUROREGIONU PRO EUROPA VIADRINA dla Program Współpracy INNTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Wydarzenie główne - zawody kolarskie odbyły się  w Drezdenku - 23.06.2019 r. w Nadleśnictwie Smolarz. W zawodach uczestniczyli sportowcy z różnych terenów Polski, rodziny z dziećmi, mieszkańcy naszej Gminy, którzy mieli możliwość spędzić miło czas, dopingując swoich bliskich w rajdzie zorganizowanym w przepięknych leśnych plenerach.

Impreza sportowa, która otrzymała wsparcie finansowe w wysokości  8.772,36 tys. euro ze środków UE pozwoliła na pogłębienie współpracy partnerskiej polsko-niemieckiej oraz stała się inspiracją do kolejnych małych projektów, które Gmina będzie realizować w następnych latach.

Wyścigi kolarskie, zorganizowane w ramach współpracy z Zachodnią Ligą MTB, zrzeszyły liczne grono odbiorców, a wyznaczone trasy rowerowe, dla zawodników w kategorii Mini 24 km oraz Mega 48 km, wiodące przez piękne tereny leśne były dużym wyzwaniem sportowym. Impreza była również świetną promocją naszych pięknych terenów turystycznych, co wielokrotnie podkreślali goście w opiniach udzielonych dla lokalnych mediów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Niegosław

 

YLj3Z180y3gAAAABJRU5ErkJggg==                                 SvoR9B8cAf8fKZcFkyepP8AAAAAASUVORK5CYII=                          Fo3PYkpKQtnM7CrTNloWREbied3t9a7rDXrG25riRpwnzFOfl43pB6ZRpFapwC4+MvIywcAEuu6RHc79uVKEK5cEjI28VqlDZqCJvFR5bVJG3Co8tqshbhccWVeStwmOLKvJW4TEF8P+JftfcmRFqDAAAAABJRU5ErkJggg==      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu  w miejscowości Niegosław” ma na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest  inwestycja polegająca na budowie placu rekreacyjnego wraz z budynkiem socjalnym o konstrukcji kontenerowej, wiatą rekreacyjną, betonowym grillem, placem zabaw dla dzieci, miejscem postojowym dla samochodów osobowych, stojakami na rowery, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości oraz  ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.  

Zakładany zakres realizacji projektu pozwoli na osiągnięcie założonych celów poprzez poprawę dostępności i atrakcyjności rekreacyjnej na obszarach wiejskich -  będzie przyjazna do życia poprzez zapewnienie dla mieszkańców łatwego dostępu do rekreacji, spotkań, organizacji imprez kulturalnych, a tym samym przyczyni się do ich większej aktywizacji.

Projekt poprawi atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną, pośrednio wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego i rozwoju okolicznych gospodarstw agroturystycznych i miejsc noclegowych. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna (nie będą pobierane żadne opłaty), co wpłynie na propagowanie dobrostanu społecznego.

Realizacja operacji przyczyni się do „ożywienia” miejsca rekreacji, a także spotkań i integracji grup defaworyzowanych (osoby starsze, kobiety, dzieci), co wpłynie na zwiększenie więzi społecznych i więzi sąsiedzkich oraz podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości.

Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej „Brzegiem Historii i Turystyki" ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

 

AAOckvANVW+VAAAAAElFTkSuQmCC

Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej „Brzegiem Historii i Turystyki" ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Realizacja projektu ma na celu propagowanie rozwoju turystyki nawiązując do zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu dziedzictwa rybackiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Cykl filmów o akwenach w Gminie Drezdenko - informacje na temat atrakcji przyrodniczych i historycznych, które znajdują się wokół danego jeziora, czy rzeki tj., ciekawych miejscach, zabytkach, szlakach, bazie turystycznej oraz noclegowej, miejscach parkingowych. Dodatkowo w każdym filmie będą informacje na temat proekologicznego zachowania oraz ochrony środowiska podczas korzystania ze zbiorników wodnych i innych atrakcji regionu.
 2. Filmy - opisujące historię Gminy Drezdenko z uwzględnieniem jezior i rzek znajdujących się na terenie oraz ich wpływie na kształtowanie się gospodarki i kultury.
 3. Utworzenie strony internetowej, na której zamieszczone będą wyprodukowane filmy oraz dostępna będzie wyszukiwarka łowisk i atrakcji turystycznych.
 4. Foldery ze zdjęciami obiektów wodnych i innych atrakcji oraz kody QR, pod którymi będą „kryły” się opowiadające o nich filmy.
 5. Tablice informacyjne przy zbiornikach wodnych, na których umiejscowione będą opisy miejsc oraz kody QR z filmami dotyczącymi danego obiektu. Dzięki realizacji filmów nastąpi stworzenie innowacyjnego wirtualnego przewodnika wycieczki oraz połowów. W każdym z filmów będzie prowadzona edukacja ekologiczna oraz zachęcanie turystów m.in. do korzystania z wycieczek pieszych, czy jazdy rowerem.
 6. Geocaching – gra miejska, szukanie skarbów. Wykonane zostaną skrytki w pobliżu akwenów wodnych, a ich poszukiwanie będzie połączone z nauką ekologii oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego RYBY na lata 2014-2020 w wysokości 85%, co stanowi kwotę 71 740,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacja projektu będzie realizowana w 2019 roku.

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Goszczanowo

 

wOfo2MQmkVoHAAAAABJRU5ErkJggg==                      x+wAzFT6Yrg7AAAAABJRU5ErkJggg==             XZiXFjzJcuAAAAABJRU5ErkJggg==           HwryZkUQGUqyAAAAAElFTkSuQmCC  C8RMVBtRJzAAAAABJRU5ErkJggg==

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Goszczanowo” ma na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt wpisuje się w realizację celów Lubuskiej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD BRAMA LUBUSKA - jako miejsce przyjazne do życia. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy mają łatwy dostęp do rekreacji. Inwestycja poprawi dostępność i atrakcyjność rekreacyjną na obszarach wiejskich -  będzie przyjazna do życia poprzez zapewnienie dla mieszkańców miejsca rekreacji, spotkań, organizacji imprez kulturowych.

Projekt poprawi atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną, powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, co wpłynie na propagowanie dobrostanu społecznego.

Realizacja operacji przyczyni się do „ożywienia” miejsca rekreacji, a także spotkań i integracji grup defaworyzowanych (osoby starsze, kobiety, dzieci), co wpłynie na zwiększenie więzi społecznych i więzi sąsiedzkich oraz podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości.

 

 

"Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II"

mThydVAAAAAElFTkSuQmCC

Beneficjent:

GMINA DREZDENKO

wartość projektu

1 228 447,44 zł

dofinansowanie z UE 800 651,42 zł

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach

Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach  - projekty realizowane poza formułą ZIT

 

 

Zakres projektu „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II” obejmuje budowę ścieżki rowerowej w Gminie Drezdenko na terenie 3 obrębów: Trzebicz Nowy, Osów oraz  Trzebicz. Celem głównym projektu jest poprawa mobilności w Gminie Drezdenko poprzez budowę ścieżki rowerowej spełniającej głównie funkcję korytarza transportowego prowadzącą do substytucji innych form transportu. Natomiast postawienie na niskoemisyjny środek transportu – rower, obok transportu zbiorowego, który pełnić będzie jednocześnie funkcję dojazdu do pracy oraz formę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy, będzie alternatywą dla osób korzystających z transportu samochodowego. Cele szczegółowe:

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i negatywnego wpływu na środowisko,
 • zmniejszenie hałasu komunikacyjnego, poprawa klimatu akustycznego Gminy,
 • zwiększenie długości ścieżek rowerowych,
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • spadek ilości transp. samochodowego na rzecz transportu rowerowego i zwiększenie ilości osób korzystaj. z trans. rower.
 • poprawa integracji indywidualnego transportu ekologicznego z siecią komunikacji publicznej,
 • poprawa stanu zdrowia mieszkań. oraz wzrost atrakcyjności Gminy jako miejsca zamieszkania.

Grupy docelowe: mieszkańcy dojeżdżający do zakładów pracy, miejsc użyteczności publicznej, rowerzyści rekreacyjni niezaawansowani, rowerzyści z dziećmi, potenc.użytkow.,którym brakuje infrastruktury rowerowej. Wskaźniki projektu: 1.Długość´ wspartej infrastruktury rowerowej [km]: 2,90 km 2.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34):11,89 tony równoważnika CO2/rok 3.Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami -1 szt.

 • IMG_8340
 • IMG_8347
 • IMG_20190917_115610
 • PART_1568

POLSKO - NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY Drezdenko - Winsen (sprawozdanie)

 

6dDomPO+xHKOuT5RDAAAAAAAAABA+QhhAAAASuS5I8IAAAAAAAAAAAD8yoQwAAAAJSKEAQAAAAAAAAAAyCaEAQAAKBEhDAAAAAAAAAAAQDYhDAAAQIkIYQAAAAAAAAAAALIJYQAAAEpECAMAAAAAAAAAAJBNCAMAAFAiQhgAAAAAAAAAAIBsQhgAAIASEcIAAAAAAAAAAABkE8IAAACUiBAGAAAAAAAAAAAgmxAGAACgRIQwAAAAAAAAAAAA2YQwAAAAJSKEAQAAAAAAAAAAyCaEAQAAKBEhDAAAAAAAAAAAQDYhDAAAQIkIYQAAAAAAAAAAALIJYQAAAEpECAMAAAAAAAAAAJBNCAMAAFAiQhgAAAAAAAAAAIBsQhgAAIASEcIAAAAAAAAAAABkE8IAAACUiBAGAAAAAAAAAAAgmxAGAACgJNbr9SaEqdfrmwAmeiyEAQAAAAAAAAAAfndCGAAAgBKZTqdhOBymTovFIqzX69feRAAAAAAAAAAAgFcjhAEAACipePSSDGDW63XuzwEAAAAAAAAAAH5FQhgAAICSE7wAAAAAAAAAAAD8jxAGAACgZLJil7TvC2MAAAAAAAAAAIDfiRAGAAAAAAAAAAAAAACAShDCAAAAlEg0wkuRUWF2zQsAAAAAAAAAAPCrEcIAAABUkPgFAAAAAAAAAAD4HQlhAAAAAAAAAAAAAAAAqAQhDAAAAAAAAAAAAAAAAJUghAEAAAAAAAAAAAAAAKAShDAAAAAAAAAAAAAAAABUghAGAAAAAAAAAAAAAACAShDCAAAAAAAAAAAAAAAAUAlCGAAAAAAAAAAAAAAAACpBCAMAAAAAAAAAAAAAAEAlCGEAAAAAAAAAAAAAAACoBCEMAAAAAAAAAAAAAAAAlSCEAQAAAAAAAAAAAAAAoBKEMAAAAAAAAAAAAAAAAFSCEAYAAAAAAAAAAAAAAIBKEMIAAAAAAAAAAAAAAABQCUIYAAAAAAAAAAAAAAAAKkEIAwAAAAAAAAAAAAAAQCUIYQAAAAAAAAAAAAAAAKgEIQwAAAAAAAAAAAAAAACVIIQBAAAAAAAAAAAAAACgEoQwAAAAAAAAAAAAAAAAVIIQBgAAAAAAAAAAAAAAgEoQwgAAAAAAAAAAAAAAAFAJQhgAAAAAAAAAAAAAAAAqQQgDAAAAAAAAAAAAAABAJQhhAAAAAAAAAAAAAAAAqAQhDAAAAAAAAAAAAAAAAJUghAEAAAAAAAAAAAAAAKAShDAAAAAAAAAAAAAAAABUghAGAAAAAAAAAAAAAACAShDCAAAAAAAAAAAAAAAAUAlCGAAAAAAAAAAAAAAAACpBCAMAAAAAAAAAAAAAAEAlCGEAAAAAAAAAAAAAAACoBCEMAAAAAAAAAAAAAAAAlSCEAQAAAAAAAAAAAAAAoBKEMAAAAAAAAAAAAAAAAFSCEAYAAAAAAAAAAAAAAIBKEMIAAAAAAAAAAAAAAABQCUIYAAAAAAAAAAAAAAAAKkEIAwAAAAAAAAAAAAAAQCUIYQAAAAAAAAAAAAAAAKgEIQwAAAAAAAAAAAAAAACVIIQBAAAAAAAAAAAAAACgEoQwAAAAAAAAAAAAAAAAVIIQBgAAAAAAAAAAAAAAgEoQwgAAAAAAAAAAAAAAAFAJQhgAAAAAAAAAAAAAAAAqQQgDAAAAAAAAAAAAAABAJQhhAAAAAAAAAAAAAAAAqAQhDAAAAAAAAAAAAAAAAJUghAEAAAAAAAAAAAAAAKAShDAAAAAAAAAAAAAAAABUghAGAAAAAAAAAAAAAACAShDCAAAAAAAAAAAAAAAAUAlCGAAAAAAAAAAAAAAAACpBCAMAAAAAAAAAAAAAAEAlCGEAAAAAAAAAAAAAAACoBCEMAAAAAAAAAAAAAAAAlSCEAQAAAAAAAAAAAAAAoBKEMAAAAAAAAAAAAAAAAFSCEAYAAAAAAAAAAAAAAIBKEMIAAAAAAAAAAAAAAABQCUIYAAAAAAAAAAAAAAAAKkEIAwAAAAAAAAAAAAAAQCUIYQAAAAAAAAAAAAAAAKgEIQwAAAAAAAAAAAAAAACVIIQBAAAAAAAAAAAAAACgEoQwAAAAAAAAAAAAAAAAVIIQBgAAAAAAAAAAAAAAgEoQwgAAAAAAAAAAAAAAAFAJQhgAAAAAAAAAAAAAAAAqQQgDAAAAAAAAAAAAAABAJQhhAAAAAAAAAAAAAAAAqAQhDAAAAAAAAAAAAAAAAJUghAEAAAAAAAAAAAAAAKAShDAAAAAAAAAAAAAAAABUghAGAAAAAAAAAAAAAACAShDCAAAAAAAAAAAAAAAAUAlCGAAAAAAAAAAAAAAAACpBCAMAAAAAAAAAAAAAAEAlCGEAAAAAAAAAAAAAAACoBCEMAAAAAAAAAAAAAAAAlSCEAQAAAAAAAAAAAAAAoBKEMAAAAAAAAAAAAAAAAFSCEAYAAAAAAAAAAAAAAIBKEMIAAAAAAAAAAAAAAABQCUIYAAAAAAAAAAAAAAAAKkEIAwAAAAAAAAAAAAAAQCUIYQAAAAAAAAAAAAAAAKgEIQwAAAAAAAAAAAAAAACVIIQBAAAAAAAAAAAAAACgEoQwAAAAAAAAAAAAAAAAVIIQBgAAAAAAAAAAAAAAgEoQwgAAAAAAAAAAAAAAAFAJQhgAAAAAAAAAAAAAAAAqQQgDAAAAAAAAAAAAAABAJQhhAAAAAAAAAAAAAAAAqAQhDAAAAAAAAAAAAAAAAJUghAEAAAAAAAAAAAAAAKAShDAAAAAAAAAAAAAAAABUghAGAAAAAAAAAAAAAACAShDCAAAAAAAAAAAAAAAAUAlCGAAAAAAAAAAAAAAAACpBCAMAAAAAAAAAAAAAAEAlCGEAAAAAAAAAAAAAAACoBCEMAAAAAAAAAAAAAAAAlSCEAQAAAAAAAAAAAAAAoBKEMAAAAAAAAAAAAAAAAFSCEAYAAAAAAAAAAAAAAIBKEMIAAAAAAAAAAAAAAABQCUIYAAAAAAAAAAAAAAAAKkEIAwAAAAAAAAAAAAAAQCUIYQAAAAAAAAAAAAAAAKgEIQwAAAAAAAAAAAAAAACVIIQBAAAAAAAAAAAAAACgEoQwAAAAAAAAAAAAAAAAVIIQBgAAAAAAAAAAAAAAgEoQwgAAAAAAAAAAAAAAAFAJQhgAAAAAAAAAAAAAAAAqQQgDAAAAAAAAAAAAAABAJQhhAAAAAAAAAAAAAAAAqAQhDAAAAAAAAAAAAAAAAJUghAEAAAAAAAAAAAAAAKAShDAAAAAAAAAAAAAAAABUwv8D0N3na8jy7eEAAAAASUVORK5CYII=

Od 22  do 25 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku  gościła grupa młodzieży ze szkoły z Winsen. Była to pierwsze takie przedsięwzięcie w naszej placówce. Była to czternastoosobowa grupa młodzieży wraz z trójką opiekunów . Goście z Niemiec zakwaterowani byli w Karczmie Lubiatka w Lubiatowie.  Program wizyty gości był bogaty i różnorodny. Przez cały czas nasi uczniowie towarzyszyli swoim niemieckim partnerom w realizacji poszczególnych punktów programu, który na prośbę gości ewaluował.

   Dzień 1  22 października 2019 roku

    Cała szkoła zaangażowała się w  przyjęcie gości. Towarzyszył nam ogromny stres, bo każdy chciał dobrze wypaść. Szkoła wysprzątana, Panie z kuchni upiekły przepyszny placek, woda na herbatkę gotowa…. Tylko goście mają problemy z dojazdem- korki na drogach. Nasi  uczniowie, czekając na kolegów  z wymiany , „ szlifują” słówka i coraz bardziej się denerwują, czy  dadzą sobie radę.

Późny przyjazd w wieczornych godzinach pozwolił jedynie na przywitanie, rozlokowanie naszych gości, zapoznanie z planem dnia następnego. Goście zaznajomili się z topografią  miejscowości,  odwiedzili piękny teren rekreacyjny znajdujący się w bliskim sąsiedztwie Karczmy Lubiatka. Urokliwe miejsce wśród przepięknych lubiatowskich krajobrazów,  zaangażowanie i miła obsługa personelu  - bez wątpienia pozytywnie nastroiły naszych gości  po wielogodzinnej podróży, do kolejnego dnia zapowiadającego się emocjonująco i ciekawie.

Dzień 2   23 października 2019 roku

      Od 7.30  nasi uczniowie gotowi byli do przywitania  gości. Zdenerwowani, niepewni ale pełni ochoty do wspólnej zabawy. Parę minut przed  ósmą na naszą szkolną zajezdnię zajechał wielki żółty autobus. Na korytarzach wyczuwa się podniecenie, radość i zaciekawienie. Wszyscy wyszliśmy ich przywitać i zaprosić do szkoły.  W świetlicy szkolnej nastąpiło oficjalne przywitanie przez Panią Dyrektor. Nasi tłumacze ( Joanna Kozłowska, Anna Kostuś, Wioletta Ruszkowska, Aleksandra Paziewicz)  mieli wiele do roboty. Jeden z niemieckich uczniów dzień wcześniej miał urodziny ,więc zaśpiewaliśmy niemieckie sto lat i oczywiście nasze polskie, a uczeń dostał prezencik- polskie słodkości. Młodzi przyglądali się sobie i po powitaniach , bez granic i zażenowania , zaczęli ze sobą rozmawiać i tworzyć  tak zwane pary robocze. Bez namysłu ruszyli dwójkami, trójkami do zwiedzania szkoły i zapoznawania się. Czas szybko mijał i musieliśmy ruszać do pierwszych zadań.  Pomarańczowym autobusem ruszyliśmy do lasu, a raczej w dzikie tereny. Chcieliśmy pokazać Rezerwat Przyrody z jeziorem Łubówko. Naszym przewodnikiem był Pan  Tomasz Jerczyński pracownik Nadleśnictwa „Smolarz”. Poznaliśmy zasady zachowania się na terenie rezerwatu, jakie drzewostany możemy znaleźć i jakie zwierzęta zamieszkują ten teren. Pogoda nam dopisywała i widoki zapierały dech. Nasi goście urzeczeni krajobrazem wykonywali mnóstwo zdjęć, którym towarzyszył zachwyt. Po spacerze i poszukiwaniach drzew, wszyscy rozłożyliśmy się na pomoście zajadając drożdżówki i popijając je soczkiem . Pełne lenistwo. Niestety czekał nas spacer do wieży widokowej w Zagórzu. Tam poczekaliśmy na autobus, który przywiózł całą gromadkę do szkoły na obiad. Zmęczeni ale zadowoleni szybko pochłonęliśmy jedzenie i pożegnaliśmy naszych Gości z Niemiec. Ale nie na długo, bo już o 18.00 spotkaliśmy się ponownie  na wspólnej dyskotece w szkole.  Tańce w grupie, tańce w parach i pociąg- nic nam nie było obce.

 Dzień 3  24 października 2019 roku

     Od godziny 8.00 już byliśmy razem. Dzień miał być równie emocjonujący jak poprzedni. Młodzież wymieniła się informacjami na temat segregacji śmieci, przeróbki odpadów. Następnie wzięliśmy udział w grze wirtualnej na ten temat. Zajęcia edukacyjne ale na wesoło. O 11.30 ruszyliśmy zwiedzać zabytki naszego miasta.  Zainteresowanie naszych gości było bardzo ogromne. Odwiedziliśmy kompleks pałacowy, muzeum. Skorzystaliśmy z gościnności gospodarzy i dokładnie zwiedziliśmy te obiekty. Niestety czas nas gonił , więc resztę zabytków mogliśmy obserwować tylko zewnętrznie. Wielkie zainteresowanie wzbudził nasz Park Kultur Świata i miniatury. Wróciliśmy do szkoły , a tam czekali na nas przedstawiciele urzędu - Pani Burmistrz Karolina Piotrowska i opiekun projektu Pani Anna Oźminkowska- razem zjedliśmy obiad i pożegnaliśmy się , ale już o godzinie 18.00- spotkaliśmy się ponownie. Harcerze z drużyny „Szamani” przygotowali grę terenową pełną wesołych  zadań. I znowu okazało się że język nie stanowi bariery ,tam gdzie młodość i zabawa. Po tych harcach czekało  ognisko i kiełbaski. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenki, chociaż już czuć było smutek. To ostatnie chwile razem . Przyszedł czas rozstania i…polały się łzy. Tylko parę dni, a zawiązały się przyjaźnie. Dobrze, że jest era fb. Ledwo się rozstali, a już rozmawiali na portalach społecznościowych. Należy nadmienić, że nie tylko młodzi  zżyli się z sobą- opiekunowie również bardzo się ze sobą związali też wymienili adresy.

 Dzień 4  25 października 2019 roku

Delegacja z naszej szkoły pojechała do „Lubiatówki” pożegnać gości. Pani Dyrektor Beata Machelska wraz ze słowami podziękowania za wizytę zawiozła prowiant na drogę, aby umilić czas podróży powrotnej.  Nastąpiło podsumowanie spotkania i ustalenie dalszych planów na kolejne wymiany młodzieży. Uczniowie byli i są bardzo zadowoleni z projektu, chociaż od „gadania” bolały buzie i … ręce. Minęło już troszkę czasu od tych dni , a znajomości nie bledną tylko , dzięki fb, coraz lepiej się rozwijają.

Realizacja projektu została dofinansowana ze środków w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) .

Opracowała: Anna Lesiak

 • 20191024_122210
 • 20191024_142801
 • 20191023_100029
 • 20191023_121928
 • 20191023_131025
 • 20191024_191247
 • 20191024_191104
 • 20191024_110114
 • -

Budowa Sali Wiejskiej w Marzeninie

                                        wOfo2MQmkVoHAAAAABJRU5ErkJggg==      x+wAzFT6Yrg7AAAAABJRU5ErkJggg==     XZiXFjzJcuAAAAABJRU5ErkJggg==     HwryZkUQGUqyAAAAAElFTkSuQmCC     C8RMVBtRJzAAAAABJRU5ErkJggg==

Operacja pod nazwą „Budowa Sali Wiejskiej w Marzeninie” została zrealizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Priorytet „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Operacja ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Zapewni udział społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych oraz integracyjnych poprzez budowę Sali Wiejskiej w Marzeninie.

Poziom dofinansowania z Programu wynosi  500.000,00 zł.

Dzięki realizacji projektu znacznie zwiększy się atrakcyjność miejscowości. Sala będzie stanowić centrum kulturalne dla mieszkańców wsi, pomoże zaistnieć wydarzeniom artystycznym dotychczas nieosiągalnym z powodu braku dostępności odpowiedniego lokum. Umożliwienie dostępu dla wszystkich mieszkańców poprawi redukowanie uprzedzeń sąsiedzkich, ułatwi tworzenie lokalnych grup twórczych i integrację społeczną. Uprości odbiór sztuki dostępnej do tej pory jedynie w większych miejscowościach.

 

 

Zdalna Szkoła - laptopy i tablety dla szkół

                                          gAAAABJRU5ErkJggg==

B2xf9e8fipeRAAAAAElFTkSuQmCC

Gmina Drezdenko pozyskała dzięki programowi „Zdalna Szkoła” i  „Zdalna Szkoła Plus” Osi Priorytetowych dla programu Polska Cyfrowa; laptopy i tablety dla szkół w celu użyczenia najbardziej potrzebującym uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Sprzęt trafi również do nauczycieli. Otrzymana kwota na sprzęt to 165 tys. zł.