Treść strony

”BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ Z PRZEDSZKOLEM W MIEJSCOWOŚCI DREZDENKO”

 

                                                 wDbxJToHJ60wwAAAABJRU5ErkJggg==

Realizacja projektu wpisuje się w cel programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 poprzez zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki dla dzieci, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Rzeczowa realizacja projektu  to budynek, który składa się z żłobka wraz z wyposażeniem do przyjęcia 60 dzieci.

Realizacja projektu zaspokaja zapotrzebowania na miejsca w instytucjach opieki nad małym dzieckiem w wieku do lat 3. Wynika z potrzeb społeczności lokalnej, zapewniając rozwój świadczenia usług publicznych, wspierając jakość życia i lokalny rozwój społeczno – gospodarczy oraz świadczenie usług publicznych wysokiej jakości i dużym stopniu upowszechnienia społecznego.

Aspekty społeczne przemawiające za budową żłobka to: powstanie kompleksowego budynku zapewniającego świadczenie usług opiekuńczo – edukacyjnych, utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, osiągnięcie wysokiego poziomu standardu funkcjonowania placówki poprzez zakup wyposażenia, zabawek, przyborów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci, umożliwienia rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia, co przyczyni się do ograniczenia korzystania ze środków publicznych.

Realizacja budowy nowego żłobka wpisuje się w cele i założenia  rządowego programu MALUCH+, ponieważ:

- stanowi wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo – wychowawczych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności, zapewnia dzieciom w wieku dla lat 3 miejsce w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej,

- realizuje cel programu, związany z dostępnością terytorialną i finansową miejsc opieki w żłobkach dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Gmina Drezdenko otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ze środków rządowych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości  1 800 000,00.

 

 

 

„Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na Klub Senior+ w Drezdenku” w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015 – 2020

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu wsparcia seniorów poprzez stworzenie infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywizację i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego, korzystanie z oferty prozdrowotnej, usług wspomagających aktywność ruchową, a także edukację kulturalną, rekreacyjną i opiekuńczą.

 

W ramach zadania publicznego nastąpiły prace modernizacyjne, budowlano – wykończeniowe; związane z dostosowaniem lokalu oraz zakupem wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora +.

 

Oferta skierowana jest do seniorów, osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu Gminy Drezdenko, również dla osób z niepełnosprawnościami, osób w podeszłym wieku.

Dotacja przyczyniła się do podwyższenia standardu przebywania dla osób z Klubu Senior+ przez adaptację i dostosowanie pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Dzięki temu poprawił się standard opieki nad seniorami; głównie w aspekcie większego aktywowania ich do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, rozwijania ich potrzeb i zainteresowań, organizowania spotkań tematycznych, imprez okolicznościowych, organizowania i angażowania seniorów w różnego rodzaju sekcjach rowerowo – krajoznawczych, kulinarnych, plastycznych, muzycznych, jak również rehabilitacji ruchowej i zajęć gimnastycznych.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 539.066,20 zł, w tym pokrycie z dotacji z budżet państwa – 145.000,00 zł

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl

baner toplayer
Koronawirus