Treść strony

”BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ Z PRZEDSZKOLEM W MIEJSCOWOŚCI DREZDENKO”

 

                                                 wDbxJToHJ60wwAAAABJRU5ErkJggg==

Realizacja projektu wpisuje się w cel programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 poprzez zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki dla dzieci, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Rzeczowa realizacja projektu  to budynek, który składa się z żłobka wraz z wyposażeniem do przyjęcia 60 dzieci.

Realizacja projektu zaspokaja zapotrzebowania na miejsca w instytucjach opieki nad małym dzieckiem w wieku do lat 3. Wynika z potrzeb społeczności lokalnej, zapewniając rozwój świadczenia usług publicznych, wspierając jakość życia i lokalny rozwój społeczno – gospodarczy oraz świadczenie usług publicznych wysokiej jakości i dużym stopniu upowszechnienia społecznego.

Aspekty społeczne przemawiające za budową żłobka to: powstanie kompleksowego budynku zapewniającego świadczenie usług opiekuńczo – edukacyjnych, utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, osiągnięcie wysokiego poziomu standardu funkcjonowania placówki poprzez zakup wyposażenia, zabawek, przyborów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci, umożliwienia rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia, co przyczyni się do ograniczenia korzystania ze środków publicznych.

Realizacja budowy nowego żłobka wpisuje się w cele i założenia  rządowego programu MALUCH+, ponieważ:

- stanowi wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo – wychowawczych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności, zapewnia dzieciom w wieku dla lat 3 miejsce w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej,

- realizuje cel programu, związany z dostępnością terytorialną i finansową miejsc opieki w żłobkach dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Gmina Drezdenko otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ze środków rządowych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości  1 800 000,00.

 

 

 

„Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na Klub Senior+ w Drezdenku” w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015 – 2020

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu wsparcia seniorów poprzez stworzenie infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywizację i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego, korzystanie z oferty prozdrowotnej, usług wspomagających aktywność ruchową, a także edukację kulturalną, rekreacyjną i opiekuńczą.

 

W ramach zadania publicznego nastąpiły prace modernizacyjne, budowlano – wykończeniowe; związane z dostosowaniem lokalu oraz zakupem wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora +.

 

Oferta skierowana jest do seniorów, osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu Gminy Drezdenko, również dla osób z niepełnosprawnościami, osób w podeszłym wieku.

Dotacja przyczyniła się do podwyższenia standardu przebywania dla osób z Klubu Senior+ przez adaptację i dostosowanie pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Dzięki temu poprawił się standard opieki nad seniorami; głównie w aspekcie większego aktywowania ich do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, rozwijania ich potrzeb i zainteresowań, organizowania spotkań tematycznych, imprez okolicznościowych, organizowania i angażowania seniorów w różnego rodzaju sekcjach rowerowo – krajoznawczych, kulinarnych, plastycznych, muzycznych, jak również rehabilitacji ruchowej i zajęć gimnastycznych.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 539.066,20 zł, w tym pokrycie z dotacji z budżet państwa – 145.000,00 zł

 

 

 

 

Przebudowa drogi Aleja Piastow

                                                                                                     CyiHvuQ01MmTAAAAAElFTkSuQmCC

Aleja Piastów w Drezdenku doczekała się oczekiwanego od lat, gruntownego remontu. Początek robót rozpoczął się na początku lutego.

30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do subwencji w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 r. Na liście znalazła się Gmina Drezdenko i inwestycja otrzymała wsparcie. Gmina dostała blisko 2,5 miliona złotych.

Dzięki tak  dużemu wsparciu blisko kilometrowy odcinek drogi został gruntownie zmodernizowany. Modernizacja to nie tylko nowa nawierzchnia, ale także infrastruktura związana z nową kanalizacją deszczową, wodociągiem, chodnikami, wjazdami na posesje, ciągiem oświetlenia i poboczem. Standard techniczny podniósł się znacznie, a także poziom użytkowania przez mieszkańców stał się bardziej komfortowy.

  • IMG_4461
  • IMG_4463
  • IMG_4465

Przebudowa ul. Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko”

 

Z

 

Zwiększa się bezpieczeństwo na drezdeneckich ulicach.

Dzięki projektowi „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko” powstały dwa wyniesione przejścia na ulicy Okrężnej, próg zwalniający wyspowy na ulicy Szkolnej oraz przejście dla pieszych na ulicy Mickiewicza.  

Dzięki „Programowi ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.Gmina Drezdenko otrzymała dofinansowanie w kwocie 80.685,00 zł

Przejścia znajdują się w  bezpośrednim sąsiedztwie szkół, hali sportowej, żłobka, przedszkola, osiedla mieszkaniowego. Lokalizacja została poparta opiniami zarówno mieszkańców, jak i odpowiednich służb. W newralgicznych miejscach przejść  zmieniono nawierzchnię. Przejścia zostały również odpowiednio oznaczone. Aktywne oznakowanie led, punkty świetlne aktywowane czujnikiem ruchu pieszego, dodatkowe lampy oświetleniowe powodują, że bezpieczeństwo przechodniów będzie poprawione w znacznym stopniu.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego fanpage z filmami promocyjno - edukacyjno – profilaktycznymi.

Na stronie https://www.facebook.com/Bezpieczne-przej%C5%9Bcia-krok-po-kroku-Drezdenko-105434604833913/ kurka z kaczuszką przeprowadzą Was bezpiecznie na drugą stronę ulicy. Naśladujmy je, a nasze bezpieczeństwo będzie chronione.

  • kurka i kaczuszka
  • przejście dla pieszych
  • przejście dla pieszych znak

Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady

RvM0tiTbeJS8KzLfbqYs+dmSj+PyZbauqwUgmeAAAAAElFTkSuQmCC

Niebawem rozpoczną się prace na ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku. Droga będzie miała nową nawierzchnię, chodniki, zjazdy, zatoki, ścieżkę rowerową, spowalniacze ruchu i aktywne oznakowanie. Wymieniona będzie również sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elementy kanalizacji sanitarnej, a także oświetlenie. Firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich do końca 2022 roku wykona wszystkie prace związane z gruntownym remontem drogi za kwotę blisko 6 mln zł. Gmina pozyskała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na połowę kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, to jest niemal 2,5 mln zł.

 

  • 1
  • 2
  • 3

"Maluch +" 2021

Wy0owVQe3yAAAAAASUVORK5CYII=

Dzięki Rresortowemu programowi rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2021 Gmina Drezdenko otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie dofinansowania do opłat za media, szkoleń, utrzymania czystości, zakupu środków higienicznych. Wartość całego zadania wyniosła 72 tys. zł.

 

KONKURS ROSNĄCA ODPORNOŚĆ