Treść strony

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 to pierwszy spis powszechny od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 227) oraz akty prawne UE.

 

Spis umożliwi m.in.:

 

Zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno – społecznej i zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych.

Dostarczenia samorządom terytorialnym i administracji państwowej informacji potrzebnych do poznania, oceny i opisania zmian i przeobrażeń, jakie zaszły lokalnie, jak i w skali całego kraju od ostatniego spisu powszechnego w 2002 r.

 

Spisem będą objęte:

 

·         osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,

·         mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami,

·         osoby niemające miejsca zamieszkania.

 

Tematyka spisu:

 

W spisie powszechnym będą zbierane dane w ramach następujących tematów badawczych:

·         stan i charakterystyka demograficzna ludności,

·         edukacja,

·         aktywność ekonomiczna osób,

·         dojazdy do pracy,

·         źródła utrzymania osób,

·         niepełnosprawność,

·          obywatelstwo,

·         migracje wewnętrzne,

·         migracje zagraniczne,

·         narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne,

·         wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego),

·         gospodarstwa domowe i rodziny,

·         stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

 

 

Dane te będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 na godz. 24.00.

Obowiązek udzielania odpowiedzi

 

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. zobowiązuje wszystkich respondentów do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Na zasadzie dobrowolności respondenci będą mogli udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym, przynależności wyznaniowej, liczby żywo urodzonych dzieci, planów prokreacyjnych. Pozyskane z systemów informacyjnych administracji publicznej dane dotyczące niepełnosprawności również mogą być uzupełniane na zasadzie dobrowolności.

Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich zobowiązane są osoby pełnoletnie, wspólnie z nimi zamieszkałe.

 

Metody spisu

 

Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Spis będzie realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentatywnym, w następującej kolejności:

 

·         od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. - samospis internetowy - dla osób, które wyrażą chęć dokonania samospisu przez Internet, po wprowadzeniu loginu i hasła dostępny będzie formularz elektroniczny. Formularz i szczegółowe instrukcje jego wypełnienia będzie można znaleźć na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe zostaną wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Nieaktualne dane należy skorygować, a jeśli pojawią się ewentualne braki – uzupełnić je. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane będzie można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. W tym czasie będzie można logować się wielokrotnie - dane za każdym razem są zapamiętywane,

 

·         od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. - wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym prowadzony przez ankietera statystycznego rejestrującego na bieżąco odpowiedzi respondentów w formularzach elektronicznych,

 

·         od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. – wywiady w terenie przeprowadzane przez rachmistrzów spisowych. Rachmistrz spisowy ma obowiązek nosić            w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-held.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informuję, iż w okresie od 1 do 11 lipca 2011 r. zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r.  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. przeprowadzony zostanie spis kontrolny, który ma na celu sprawdzenie kompletności, poprawności danych uzyskanych w spisie oraz zgodności tych danych ze stanem faktycznym.

Spis kontrolny obejmie osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu i będzie przeprowadzany drogą wywiadu telefonicznego przez ankieterów pracujących w wojewódzkich Call Center. Ponadto do dyspozycji respondentów dostępna będzie infolinia 800 800 800 (bezpłatna z telefonów stacjonarnych) oraz 22 44 44 777 (dla połączeń z telefonów komórkowych, płatna zgodnie z cennikiem operatora). Ankieterzy będą udzielali informacji nt. spisu, a także w razie wątpliwości respondenta, będą mogli zweryfikować tożsamość ankieterów realizujących spis kontrolny metodą telefoniczną.

 

                                                                  Gminny Komisarz Spisowy

                                                                      /-/ Maciej Pietruszak

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl