Jesteś 2087 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Marca 2019        Imieniny: Bernadety, Lubomira, Mikołaja
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2011   /   Obwieszczenie wyborcze

Informacja wyborcza

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r., warto przypomnieć o podstawowych warunkach udziału w głosowaniu. Zostały one określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Na ich podstawie prawo  wybierania posiadają obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat i nie zostali pozbawieni praw publicznych oraz nie zostali ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu, jak też nie zostali pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego przez urząd gminy dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały ustalone uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku i podane do publicznej wiadomości przez Burmistrza Drezdenka w obwieszczeniu z dnia 26 sierpnia 2011 roku. Natomiast wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały oraz wyborca nigdzie niezamieszkały  mogą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złożą pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek taki należy złożyć w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 października 2011 r. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Istnieje również możliwość głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Jest ono wydawane na wniosek wyborcy przez urząd gminy, w której jest on ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 r. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas składa w urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia i jednocześnie upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. W  przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie ma możliwości otrzymania kolejnego, a tym samym wzięcia udziału w głosowaniu.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby przybyłe do tych jednostek bezpośrednio przed dniem wyborów mogą zostać w dniu wyborów dopisane do spisu przez Obwodową Komisję Wyborczą. Problem może pojawić się wówczas, gdy do jednej z wyżej wymienionych jednostek wyborca przybędzie w dniu wyborów (np. do szpitala z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia). Osoba taka będzie mogła bowiem głosować w tej jednostce wyłącznie w przypadku posiadania wspomnianego wcześniej zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Zdarzają się również sytuacje, że wyborcy zostali z jakiegoś powodu pominięci w spisie. W takim przypadku zostaną do niego dopisani przez Obwodową Komisję Wyborczą w swoim obwodzie głosowania w dniu wyborów, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie.  W dniu wyborów dopisani do spisu przez komisję zostaną również ci, którzy zostali z niego wykreśleni w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów.  

Oczywiście warto pamiętać, że zanim otrzymamy karty do głosowania członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej zobowiązani są do sprawdzenia naszej tożsamości. Czynność tę dokonują na podstawie przedłożonego im dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią, na podstawie którego ustalenie tożsamości nie będzie budzić  wątpliwości. Jest to bezwzględny wymóg zawarty w art. 52 § 1 Kodeksu wyborczego i nie wystarczy, że wyborca jest osobiście znany członkom komisji. Wyjaśniając zasady samego aktu głosowania musimy odróżnić głosowanie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od głosowania do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyborach do Sejmu wyborca głosuje na jedną listę kandydatów stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata z tej listy. Jeżeli znak „X” postawiony zostanie w taki sposób obok większej liczby kandydatów z tej samej listy, to taki głos uważa się za ważnie oddany na wskazaną listę kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu na posła kandydatowi, którego  nazwisko na liście umieszczone jest w pierwszej kolejności. Jeżeli jednak znak „X” zostanie postawiony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów ale z różnych list albo nie postawiono go obok nazwiska żadnego kandydata, to taki głos uznaje się za nieważny.

W przypadku wyborów do senatu RP wyborca głosuje na określonego kandydata stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Jeżeli znak „X” zostanie w taki sposób postawiony obok większej liczby kandydatów albo nie postawiono go obok nazwiska żadnego kandydata, to taki głos uznaje się za nieważny.

Również w tych wyborach uprawnieni wyborcy niepełnosprawni, tzn. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214,poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mogą składać do Burmistrza Drezdenka wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Czynność tę należy wykonać do dnia 29 września 2011 roku. Warunki i procedurę dotyczącą sporządzania i wydawania pełnomocnictwa określają przepisy art. 54-57 Kodeksu wyborczego oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa (Dz. U. Nr 157, poz.936). Osoby zainteresowane głosowaniem za pośrednictwem pełnomocnika (jak również złożeniem wniosku o dopisanie do spisu wyborców czy uzyskaniem zaświadczenia o prawie do głosowania) mogą otrzymać szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim w Drezdenku          (I piętro, pok. 110 lub telefonicznie pod nr 95-762-29-59 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.30).

            Nowym elementem w nadchodzących wyborach jest umożliwienie wyborcom niepełnosprawnym warunków do głosowania korespondencyjnego oraz do głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a . Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony burmistrzowi do dnia 19 września 2011 r. Do celów glosowania korespondencyjnego w Gminie Drezdenko została wyznaczona Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku przy ul. Konopnickiej nr 4. Lokal ten jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyborcę,  który zgłosił zamiar glosowania korespondencyjnego umieszcza się w spisie wyborców w obwodzie wyznaczonym do glosowania korespondencyjnego nie później niż 7 dni przed dniem glosowania, tj. do 3 października 2011 r. Urząd gminy zobowiązany jest dostarczyć takiemu wyborcy pakiet wyborczy, w skład którego wchodzą: karty do glosowania, koperta na karty, koperta zwrotna, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcja o glosowaniu oraz, jeśli wyborca o nie poprosi, nakładki do glosowania w alfabecie Braille"a.

W dniu wyborów, 9 października 2011 roku, lokale wyborcze będą otwarte od godz. 700 do godz. 2100.

 

      Leszek Jaśków

 

URZĘDNIK WYBORCZY

                                                                                                    SEKRETARZ GMINY DREZDENKO

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania