Jesteś 1073919 osobą na tej stronie
Dziś jest: 21 Lutego 2019        Imieniny: Eleonory, Piotra, Feliksa
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Aktualności
2019.01.25

Ogłoszenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku informuje, że 

począwszy od dnia 01 stycznia 2019 r. skrócony został termin przesłania przez płatników informacji PIT-11, PIT-8C PIT-11A, PIT-R do urzędu skarbowego, tj. wszyscy płatnicy są zobowiązani do przesłania tych informacji w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, wyłącznie drogą elektroniczną.

Zatem Płatniku 

Pamiętaj

zatrudniasz pracownika, to informację

PIT-11, PIT-8C PIT-11A, PIT-R

musisz

przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 31.01.2019 r.

2019.01.24
-

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Burmistrz Drezdenka podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku został wywieszony projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Drezdenko w 2019 r. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu należy składać w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w pok. 111 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@drezdenko.pl do dnia 14.02.2019 r. 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2019 roku
2019.01.23
Wigilia u Kowalskich - przedstawienie teatralno - muzyczne
2019.01.21
Wigilia u Kowalskich
2019.01.15
-

Burmistrz Drezdenka informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz 2018 r. poz. 2244 i 2247) w 2019 roku istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., limit zwrotu podatku akcyzowego ustala
się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystywanego
do chowu lub hodowli bydła obowiązany jest dołączyć do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych
w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642)
– w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

W drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. został ogłoszony nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aktualny formularz wniosku dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w Biurze Obsługi Klienta oraz w Referacie Finansowo – Budżetowym natomiast edytowalny formularz wniosku w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)

2019.01.15
HERB

Szkolenia dla płatników składek, żeby przybliżyć zagadnienia związane z projektem e-akta.

Szczegóły na naszej stronie internetowej www.zus.pl 

 

 

OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE
2019.01.14
OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Czy materiały umieszczone na stronie są czytelne i pomocne ?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 1369
Extranet bramka logowania