Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • -

  2019.02.01

   

  DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU KADENCJI 2018-2023

   

   

   

   

 • HERB

  2019.01.31

  Gmina Drezdenko złożyła deklarację udziału w ogólnopolskim projekcie pn. „Obywatel cyfrowej przyszłości – wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w woj. lubuskim”. Projekt realizowany jest przez Fundację „Edukacja Bez Barier – Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jego celem jest przeszkolenie seniorów w zakresie korzystania z internetu w życiu codziennym oraz e-usług publicznych. Na zajęciach nauczą się Państwo korzystać z video rozmów, robić zakupy online, obsługiwać maila,  rejestrować się przez Internet do lekarza i wiele innych.

 • 2019.01.25

  Ogłoszenie

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku informuje, że 

  począwszy od dnia 01 stycznia 2019 r. skrócony został termin przesłania przez płatników informacji PIT-11, PIT-8C PIT-11A, PIT-R do urzędu skarbowego, tj. wszyscy płatnicy są zobowiązani do przesłania tych informacji w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, wyłącznie drogą elektroniczną.

  Zatem Płatniku 

  Pamiętaj

  zatrudniasz pracownika, to informację

  PIT-11, PIT-8C PIT-11A, PIT-R

  musisz

  przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 31.01.2019 r.

 • -

  2019.01.24

  Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Burmistrz Drezdenka podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku został wywieszony projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Drezdenko w 2019 r. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu należy składać w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w pok. 111 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@drezdenko.pl do dnia 14.02.2019 r. 

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2019 roku

  2019.01.23
 • Wigilia u Kowalskich

  Wigilia u Kowalskich - przedstawienie teatralno - muzyczne

  2019.01.21
 • -

  2019.01.15

  Burmistrz Drezdenka informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz 2018 r. poz. 2244 i 2247) w 2019 roku istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

  Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., limit zwrotu podatku akcyzowego ustala
  się jako sumę:

  1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

  2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
  w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

  Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystywanego
  do chowu lub hodowli bydła obowiązany jest dołączyć do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych
  w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642)
  – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

  W drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. został ogłoszony nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aktualny formularz wniosku dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w Biurze Obsługi Klienta oraz w Referacie Finansowo – Budżetowym natomiast edytowalny formularz wniosku w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)

Stronicowanie

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl