Treść strony

Burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska

Rok urodzenia 1983, geodeta-kartograf, absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; ponad siedem lat przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Drezdenko - firma AZYMUT" USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE;  od 2015 r. sołtys wsi Grotów; członek stowarzyszenia Grotowskie Inicjatywy Twórcze.

Od 21 listopada 2018 r. Burmistrz Drezdenka na kadencję 2018 - 2023.

Zamężna, córki Lena i Maja. Zainteresowania: powieść kryminalna, sport.

Do zadań Burmistrza należy:

 1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.
 4. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.
 5. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
 6. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 7. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.
 8. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działaniem następujących komórek organizacyjnych Urzędu:  
 • Samodzielnym Stanowiskiem Ds. Kontroli Wewnętrznej i Wspomagania Audytu,
 • Samodzielnym Stanowiskiem Ds. Bhp i P-Poż,
 • Referatem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
 • Urzędem Stanu Cywilnego,
 • Pionem Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Zastępca Burmistrza Mateusz Grzymałowski

Urodzony w 1986 roku w Drezdenku. Metalurg – odlewnik, absolwent Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; w latach 2007-2018 zatrudniony w Victaulic Polska Sp. z o.o.  w Drezdenku w tym od 2012 na stanowisku Inżyniera w Dziale Inwestycji, Badań i Rozwoju.  Dodatkowo od 2016 roku przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako wydawca lokalnej prasy i wykonawca rysunków technicznych. Prezes Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Drezdenko.

Od 18 grudnia 2018 r. Zastępca Burmistrza Drezdenka.

Zainteresowania: literatura popularnonaukowa, sport, projektowanie.

 1. Wykonywanie zadań w zakresie powierzonych mu obowiązków, a w szczególności:
  • koordynowanie działań nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu przez podległe komórki organizacyjne.
 2. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
 3. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz wobec kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie objętym upoważnieniem.
 4. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 5. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu:
  • Referatem Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska,  
  • Referatem Budownictwa i Urbanistyki,
  • Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
  • Referatem Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Sekretarz Gminy Andrzej Kozubaj

Sekretarz Gminy mgr Andrzej Kozubaj – urodzony 22.03.1963r. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Tam też ukończył studia podyplomowe w zakresie wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska. Radny trzech kadencji Rady Miejskiej w Drezdenku w latach 1998 - 2009, w trakcie których był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Od 1996r. do 2009r. pełnił funkcję Przewodniczącego oświatowej „Solidarności”. W latach 1988- 2009 nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku i Gimnazjum nr 1. W 2009 roku zatrudniony był w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.  jako Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. 19 października 2009r. objął stanowisko Zastępcy Burmistrza Drezdenka. Od dnia 10 lipca 2018 r. Sekretarz Gminy. Żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się polityką, historią i sportem (w wolnych chwilach gra w tenisa ziemnego).

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.
 2. Nadzorowanie dyscypliny pracy w Urzędzie oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
 3. Doskonalenie organizacji pracy Urzędu.
 4. Dbanie o właściwą obsługę interesantów i sprawny obieg dokumentów, nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej oraz rzetelnym i zgodnym z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego załatwianiem spraw.
 5. Zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji  o charakterze publicznym.
 6. Koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów.
 7. Nadzorowanie nad przygotowywaniem na potrzeby Burmistrza i Z-cy burmistrza odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej dotyczącej Urzędu.
 8. Przyjmowanie od pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oświadczeń majątkowych oraz ich przechowywanie.
 9. Nadzorowanie nad właściwym i terminowym przygotowywaniem materiałów i dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Burmistrza oraz Rady Miejskiej i jej komisji.
 10. Udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i jej komisjach.
 11. Koordynowanie działań związanych  z przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje radnych, a w razie potrzeby organizowanie narad w celu zredagowania odpowiedzi o charakterze interdyscyplinarnym.
 12. Nadzorowanie nad właściwą i terminową realizacją zarządzeń i innych rozstrzygnięć Burmistrza.
 13. Nadzorowanie nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz przygotowywanie ich okresowej analizy.
 14. Wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Burmistrza.
 15. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu:
  • Referatem Administracyjnym,
  • Referatem Organizacyjnym.

 

Skarbnik Aleksandra Lachowicz

Do zadań Skarbnika należy:

 1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 2. Nadzorowanie prac oraz opracowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy.
 3. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy.
 4. Sprawowanie nadzoru nad służbami Ref. Finansowo-Budżetowego Urzędu.
 5. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
 6. Kontrola dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych i ich zgodności z planem finansowym Urzędu.
 7. Dysponowanie środkami finansowymi Urzędu wspólnie z kierownikami Referatów oraz z samodzielnymi stanowiskami.
 8. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 9. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza, a w szczególności przygotowanie zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na podstawie sprawozdań sporządzonych przez właściwe komórki organizacyjne i dysponentów budżetu gminy.
 10. Opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów niosących skutki finansowe dla budżetu Gminy.
 11. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl