Treść strony

Burmistrz Drezdenka Adam Kołwzan

 

Wybrany 21 kwietnia 2024 roku przez mieszkańców Gminy Drezdenko na Burmistrza Drezdenka, na kadencję 2024-2029, objął funkcję 6 maja 2024 roku. 

 Urodzony w Drezdenku, w 1972 roku. Ukończył Politechnikę Szczecińską – mgr inż. technologii chemicznej. Absolwent studiów podyplomowych „Górnictwo otworowe złóż węglowodorów” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Aktywność zawodowa:

 • 1996 Odlewnia Żeliwa „Polcast” Sp. z o.o., laborant, kontroler jakości
 • 1996-2003 PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku, kierownik Oczyszczalni Ścieków
 • 2003-2009 Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku, zastępca Burmistrza
 • 2010-2012, Lonar Sp. z o.o., PBG S.A., specjalista ds. dokumentacji
 • od 2012 PGNiG S.A., obecnie Orlen S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, inżynier ds. technicznych na Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów.

Działalność samorządowa:

 • 1998-2002 radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy w Drezdenku
 • 2003-2009 zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko
 • 2010-2014 radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku
 • 2014-2018 radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku
 • 2018-2024 radny Rady Miejskiej w Drezdenku.

 Żona Aldona pracuje w szkole, syn Marek jest studentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Lubi zwierzęta, jak członków rodziny traktuje dwie kotki rasy europejskiej.

Do zadań Burmistrza należy:

 1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.
 4. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.
 5. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
 6. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 7. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.
 8. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działaniem następujących komórek organizacyjnych Urzędu:
  • Urzędem Stanu Cywilnego,
  • Pionem Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Zastępca Burmistrza Anna Oźminkowska

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 1. Wykonywanie zadań w zakresie powierzonych mu obowiązków, a w szczególności:
  • koordynowanie działań nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu przez podległe komórki organizacyjne.
 2. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
 3. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz wobec kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie objętym upoważnieniem.
 4. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 5. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu:
  • Referatem Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska,  
  • Referatem Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej,
  • Referatem Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych.

 

Sekretarz Gminy Wiesław Sawicki

Wiesław Sawicki – urodzony w Drezdenku, w 1963 roku. Absolwent  Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej. Posiadaną wiedzę uzupełnia systematycznie na kursach i szkoleniach dotyczących problematyki samorządowej, o czym świadczą liczne certyfikaty krajowe i zagraniczne. Audytor systemu zarządzania jakością. Pracę zawodową rozpoczął w 1987 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Następnie przez kilka lat pełnił funkcje kierownicze w zakładzie rolnym. Z samorządem związany od 1998 roku. Wyznaczony przez Wojewodę Gorzowskiego na pełnomocnika ds. tworzenia powiatu strzelecko-drezdeneckiego, następnie wybrany na sekretarza tego powiatu. W grudniu 2006 roku powołany na z-cę burmistrza Strzelec Krajeńskich. W lutym 2012 roku w przedterminowych wyborach wybrany na burmistrza Strzelec Krajeńskich. Funkcję sprawował do grudnia 2014 roku. W latach 2015 - 2018  pracował w strukturach  Miasta  Gorzowa Wlkp. Ostatnio jako dyrektor wydziału organizacyjnego urzędu. W grudnia 2018 roku przeszedł do pracy w Urzędzie Miejskim w Drezdenku. Od września 2019 roku sekretarz gminy. Ma dwoje dorosłych dzieci i dwóch wnuków.

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.
 2. Nadzorowanie dyscypliny pracy w Urzędzie oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
 3. Doskonalenie organizacji pracy Urzędu.
 4. Dbanie o właściwą obsługę interesantów i sprawny obieg dokumentów, nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej oraz rzetelnym i zgodnym z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego załatwianiem spraw.
 5. Zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji  o charakterze publicznym.
 6. Koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów.
 7. Nadzorowanie nad przygotowywaniem na potrzeby Burmistrza i Z-cy burmistrza odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej dotyczącej Urzędu.
 8. Przyjmowanie od pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oświadczeń majątkowych oraz ich przechowywanie.
 9. Nadzorowanie nad właściwym i terminowym przygotowywaniem materiałów i dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Burmistrza oraz Rady Miejskiej i jej komisji.
 10. Udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i jej komisjach.
 11. Koordynowanie działań związanych  z przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje radnych, a w razie potrzeby organizowanie narad w celu zredagowania odpowiedzi o charakterze interdyscyplinarnym.
 12. Nadzorowanie nad właściwą i terminową realizacją zarządzeń i innych rozstrzygnięć Burmistrza.
 13. Nadzorowanie nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz przygotowywanie ich okresowej analizy.
 14. Wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Burmistrza.
 15. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Referatu Organizacyjnego.

 

Skarbnik Joanna Bajcar

Do zadań Skarbnika należy:

 1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 2. Nadzorowanie prac oraz opracowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy.
 3. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy.
 4. Sprawowanie nadzoru nad służbami Ref. Finansowo-Budżetowego Urzędu.
 5. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
 6. Kontrola dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych i ich zgodności z planem finansowym Urzędu.
 7. Dysponowanie środkami finansowymi Urzędu wspólnie z kierownikami Referatów oraz z samodzielnymi stanowiskami.
 8. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 9. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza, a w szczególności przygotowanie zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na podstawie sprawozdań sporządzonych przez właściwe komórki organizacyjne i dysponentów budżetu gminy.
 10. Opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów niosących skutki finansowe dla budżetu Gminy.
 11. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl