Treść strony

Podatki od gruntów:

Podatki od gruntów
Nazwa podatku Kwota
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m² powierzchni). 1,04zł
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha powierzchni). 5,21zł
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m² powierzchni). 0,55zł
Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U.2017 poz. 1023 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego (od 1 m² powierzchni). 3,43zł

 

Podatki od budynków i ich części:

Podatki od budynków i ich części
Nazwa podatku Kwota
Mieszkalnych (od 1 m² powierzchni użytkowej). 0,90zł
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m² powierzchni użytkowej). 25,90zł
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 m² powierzchni użytkowej). 12,12zł
Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (od 1 m² powierzchni użytkowej). 5,28zł
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m² powierzchni użytkowej). 8,74zł
Od budowli (od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). 2%

 

Podatki od środków transportowych:

Podatki od środków transportowych
Nazwa podatku Kwota
Od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie. 781zł
Od samochodów ciężarowych powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie. 1170zł
Od samochodów ciężarowych powyżej 9 ton i poniżej 12 ton. 1299zł
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton. 1560zł
Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 1170zł
Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, mniejszej niż 22 miejsca. 1820zł
Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, równej lub większej niż 22 miejsca. 2209zł
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Uchwała LI/465/2017 Załącznik 1
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. Uchwała LI/465/2017 Załącznik 2
Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Uchwała LI/465/2017 Załącznik 3

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Nazwa podatku Kwota
Odpady komunalne gromadzone od mieszkańca 36 zł
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunaklnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjna wypoczynkowe. 196 zł

 

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Drezdenko za jednorazową usługę odbioru odpadów komunalnych.

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Drezdenko za jednorazową usługę odbioru odpadów komunalnych
Pojemnik Stawka za pojemnik
o pojemności 20 l 22 zł
o pojemności 120 l 33 zł
o pojemności 240 l 65 zł
o pojemności 1100 l 300 zł
o pojemności 5m³ 1364 zł
o pojemności 7m³ 1909 zł
o pojemności 9m³ 2455 zł

*jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stosuje się podwyższoną stawkę opłaty w wysokości trzykrotności stawki określonej w § 1 pkt 1 za jednorazową usługę odbioru odpadów komunalnych.

Uchwały

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl