Treść strony

Podatki od gruntów:

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m² powierzchni). 0,91zł
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha powierzchni). 4,63zł
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m² powierzchni). 0,35zł
Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U.2017 poz. 1023 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego (od 1 m² powierzchni). 3,04zł

 

Podatki od budynków i ich części:

Mieszkalnych (od 1 m² powierzchni użytkowej). 0,77zł
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m² powierzchni użytkowej). 21,54zł
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 m² powierzchni użytkowej). 10,80zł
Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (od 1 m² powierzchni użytkowej). 4,70zł
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m² powierzchni użytkowej). 5,07zł
Wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe) (od 1 m² powierzchni użytkowej). 7,77zł
Garaży (od 1 m² powierzchni użytkowej). 7,77zł
Od budowli (od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). 2%

 

Podatki od środków transportowych:

Od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie. 781zł
Od samochodów ciężarowych powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie. 1170zł
Od samochodów ciężarowych powyżej 9 ton i poniżej 12 ton. 1299zł
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton. 1560zł
Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 1170zł
Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, mniejszej niż 22 miejsca. 1820zł
Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, równej lub większej niż 22 miejsca. 2209zł
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Uchwała LI/465/2017 Załącznik 1
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. Uchwała LI/465/2017 Załącznik 2
Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Uchwała LI/465/2017 Załącznik 3

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Odpady komunalne gromadzone i odbierane w sposób selektywny (od mieszkańca) 19zł
Odpady komunalne gromadzone i odbierane w sposób zmieszany (od mieszkańca) 26zł

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Pojemnik Nieselektywne Selektywne
o pojemności 20 l 15 zł 12 zł
o pojemności 50 l 32 zł 27 zł
o pojemności 80 l 59 zł 45 zł
o pojemności 110 l 80 zł 61 zł
o pojemności 120 l 88 zł 68 zł
o pojemności 200 l 134 zł 101 zł
o pojemności 240 l 177 zł 132 zł
o pojemności 660 l 486 zł 365 zł
o pojemności 770 l 566 zł 425 zł
o pojemności 1100 l 810 zł 687 zł
o pojemności 5m³ 3679 zł 3125 zł
o pojemności 7m³ 5150 zł 4377 zł
o pojemności 9m³ 6620 zł 5628 zł
o pojemności 16m³ 11769 zł 10004 zł

 

Opłaty za wodę i ścieki

Opłata za wodę i ścieki od 05.2018 od 05.2019 od 05.2020
Woda w gospodarstwach domowych 3,95 zł 3,97 zł 4,01 zł
Woda pozostali 4,16 zł 4,19 zł 4,22 zł
Ścieki 7,05 zł 7,08 zł 7,11 zł

Stawka opłaty abonamentowej znajduje się w decyzji dotyczącej zatwierdzenia stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl