Treść strony

Przydział lokali komunalnych

Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynajmowane są osobom pełnoletnim – członkom wspólnoty samorządowej, które spełniają warunki i kryteria określone w uchwale Nr XXXVII/333/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Osoby ubiegające się o przydział lokalu mieszkalnego, winny spełniać następujące warunki wynikające z zagęszczenia:

 1. powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę faktycznie zamieszkującą w lokalu nie przekracza 5m2, w przypadku ubiegania się o przydział lokalu socjalnego;
 2. powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę faktycznie zamieszkującą w lokalu nie może przekroczyć powierzchni wymienionej w pkt 1 o więcej niż 30%, czyli 6,5m2, w przypadku ubiegania się o przydział lokalu komunalnego.

Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu winny spełniać następujące kryteria dochodowe:

 1. w przypadku umów najmu lokali socjalnych dochód nie może przekroczyć 50% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
 2. w przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony dochód nie może przekroczyć 100% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

Najniższa emerytura od 1 marca 2019r. wynosi 1100,00 zł.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą w terminie od 2 stycznia do 30 września każdego roku kalendarzowego złożyć formalny druk wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego.


Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dowody potwierdzające zamieszkiwanie na terenie,
 2. poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów w okresie ostatnich 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 3. w przypadku posiadania, orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentacją medyczną określającą typ schorzenia, gdy stan zdrowia ma znaczenie dla sprawy mieszkaniowej,
 4. w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej wnioskodawcy: prawomocne orzeczenia sądów w przedmiocie rozwodu, separacji małżonków, podziału majątku wspólnego małżonków, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, stosowania przemocy w rodzinie oraz inne dokumenty wydane przez organy/instytucje, które potwierdzają stan faktyczny podany przez wnioskodawcę we wniosku,
 5. prawomocne orzeczenie sądu w przedmiocie eksmisji z dotychczas zajmowanego lokalu w przypadku, gdy nakaz dotyczy wnioskodawcy, bądź którejkolwiek z osób objętych wnioskiem,
 6. w przypadku osoby nieposiadającej zameldowania na pobyt stały - potwierdzenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego wystawione przez właściwy urząd gminy,
 7. w przypadku braku zameldowania na terenie gminy - dokumenty potwierdzające, iż centrum życiowe wnioskodawcy znajduje się na terenie gminy.
 8. zgoda na gromadzenie, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych właściwemu referatowi; zgoda na pozyskiwanie informacji od innych organów i instytucji niezbędnych do dokonania prawidłowej oceny sytuacji życiowej wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, a także zgoda na przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu zameldowania/zamieszkiwania wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

 

Weryfikacja wniosków następuje w oparciu o kryteria określone w niniejszej uchwale. Złożone wnioski wraz z kompletem dokumentacji podlegają wstępnej weryfikacji przez pracownika właściwego referatu a następnie są kierowane do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Listy osób i rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu sporządza się w miesiącu grudniu każdego roku kalendarzowego na rok następny, odrębnie dla lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych oraz lokali zamiennych. Burmistrz podaje listy przydziału do publicznej wiadomości w okresie od 15 stycznia do 15 lutego roku następnego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

Umieszczenie na liście przydziału nie rodzi zobowiązań Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to jest od ilości uzyskanych wolnych lokali. Osoby, rodziny, które nie otrzymają skierowania do zawarcia umowy najmu w danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list przydziału na następny rok, po ponownym złożeniu wniosku.
Wnioski osób, rodzin umieszczonych na listach podlegają sprawdzeniu po złożeniu wniosku o najem mieszkania oraz przed zawarciem umowy najmu.

 

Sprawdzenie spełnienia warunków może być dokonywane przez cały okres oczekiwania, licząc od chwili zakwalifikowania na listę oczekujących do zawarcia umowy najmu.

 

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego

 • autor: Elwira Kaczmarek, data: 2019-03-27

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl