Treść strony

Klauzula informacyjna

Uczestnicy obrad sesji Rady Miejskiej w Drezdenku

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018.994 ze zm.) oraz art.18 ustawy z  6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j Dz.U.2018.1330 ze zm.) obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drezdenku (www.bip.drezdenko.pl);

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drezdenku (www.drezdenko.pl);

na kanale Youtube.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między innymi ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa.

Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie
i upublicznianie swoich danych osobowych w postaci wizerunku w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

W związku z powyższym:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Drezdenku jest: Burmistrz Drezdenka z siedzibą przy ul. Warszawskiej, 66-530 Drezdenko, e-mail: burmistrz@drezdenko.pl, tel; +48 95 762 02 02;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IDO) wyznaczonym przez ADO jest Marian Górski, e-mail: kw@drezdenko,  tel: +48 95 762 29 60;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w systemach informatycznych i tradycyjnych w celu realizacji zawartych umów, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji zadań publicznych nałożonych na ADO, i innych na podstawie art. 6 RODO oraz szczegółowych przepisów prawa regulujących realizację zadań;
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania i celu do którego były zbierane oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną i kategorią archiwalną Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Urząd jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Administrator

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl