Treść strony

https://gminagrybow.sesja.pl/wp-content/uploads/2018/11/rodo-300x140.jpg

            KLAUZULA  INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miejskiej w Drezdenku

Informuję, że obrady Rady  Miejskie w Drezdenku są nagrywane oraz transmitowane w sieci Internet za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.). Uczestnicząc w sesji Rady  Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski Drezdenko, 66-530 Drezdenko ul. Warszawska 1. Przedstawicielem Administratora jest Burmistrza Drezdenka.

Burmistrz Drezdenka wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod nr tel. 728758706, email: paragrafodadoz@wp.pl.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1429).

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do celów archiwalnych na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., nr 14, poz.67 ze zm.). Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe będą przechowywane w archiwum.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa –pracownik Urzędu nagrywa oraz transmituje, a także jest administratorem Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na transmisję sesji Rady  Miejskiej na żywo oraz retransmisję jej nagrania udostępnioną w sieci Internet dane osobowe będą powszechnie dostępne – Administrator danych osobowych nie planuje żadnych ograniczeń.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Administrator ochrony danych osobowych nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych do państw trzecich, organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 

Administrator danych osobowych

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl