Treść strony

Stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gminy Drezdenko

 1. dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.:
 • stawka opłaty  36,00 zł /os

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny informuję, iż uchwałą Nr XXIX/160/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Drezdenku dokonała zmiany kwoty wysokości zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z § 2 przedmiotowej uchwały, od 1 lipca 2020 r. wysokość zwolnienia wynosi 3 zł miesięcznie dla właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w części zamieszkanej przez rodziny wielodzietne.

Od 1 lipca 2020 r. można  skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie gminy Drezdenko kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Przedmiotowe zwolnienie, zgodnie z § 2  Uchwały NR XXIX/161/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 5 zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, iż właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc z góry bez wezwania w terminie do 20 dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego.

 

Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uwzględniając obowiązek zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny:

 • 196,00 zł

Obowiązek zapłaty raz w roku z góry bez wezwania w terminie do 20 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska pod nr telefonu 95 763 81 02

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl