Treść strony

INFORMACJA

W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2020-2023

 

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że
w dniu 31 grudnia 2019r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015.

 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz..52
ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 czerwca 2011r.
w sprawie
sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz. 693) Rada Miejska w Drezdenku jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023 do:

Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. - 1 osoba

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. – 2 osoby do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy.

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia;

3) organizacje społeczne;

4) organizacje zawodowe;

5) organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

6) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia), do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 14 grudnia 2019 roku.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Miejskim
w Drezdenku, pok. nr 101 – I piętro (Biuro Rady Miejskiej) w godzinach urzędowania:

poniedziałek  7:30-16:30

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:30.

Wszystkie niezbędne druki w formie elektronicznej są dostępne w załącznikach na stronie internetowej http://www.bip.drezdenko.pl/ w zakładce Rada Miejska „Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023”, lub na stronie www.ms.gov.pl .

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Miejskiej
tel. (95) 762 29 62.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Mariusz Suchecki

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl