Treść strony

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2020-2023

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz..52 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz. 693) Rada Miejska w Drezdenku jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023 do:

 • Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. - 1 osoba
 • Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. – 2 osoby do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi co następuje.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat; 
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; 
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy; 
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa. 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów; 
 2. stowarzyszenia;
 3. organizacje społeczne;
 4. organizacje zawodowe;
 5. organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 6. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia), do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 14 grudnia 2019 roku.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Miejskim
w Drezdenku, pok. nr 101 – I piętro (Biuro Rady Miejskiej) w godzinach urzędowania:

 • poniedziałek w godz. 7:30-16:30
 • wtorek-czwartek w godz. 7:30-15:30 
 • piątek w godz. 7:30-14:30. 

Wszystkie niezbędne druki w formie elektronicznej są dostępne w załącznikach na stronie internetowej http://www.bip.drezdenko.pl/ w zakładce Rada Miejska „Wybory ławników na kadencję 2020-2023”, lub na stronie www.ms.gov.pl.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Miejskiej, tel. (95) 762 29 62.

Przewodniczący Rady Mariusz Suchecki

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl