Treść strony

Dotacja gminna na wymianę "kopciucha"

Z uwagi na fakt, że rządowy program „Czyste Powietrze” skierowany jest na chwilę obecną nadal jedynie do właścicieli domów jednorodzinnych, w marcu 2022 r. przyjęto uchwałę Rady Miejskiej o udzielaniu dotacji celowej na wymianę starych pieców zarówno właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych. Wnioskodawcą może być również wspólnota mieszkaniowa posiadająca wspólne źródło ogrzewania. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup źródła ciepła (urządzenia grzewczego tj. kotła, pieca) fabrycznie nowego i zamontowanego po raz pierwszy, spełniającego obowiązujące normy, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów lecz nie więcej niż:

- dla budynku/lokalu 3.500,00 zł.,

- dla wspólnot mieszkaniowych 10.000,00 zł.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ

KROK 1

Zgromadzenie potrzebnych dokumentów

Wniosek - druk dostępny tutaj

 • dokumentacja fotograficzna istniejącego starego źródła ciepła,
 • w przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym do wniosku wymagana jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej zawierająca wyrażenie zgody wszystkich współwłaścicieli w częściach wspólnych budynku, a w przypadku braku wspólnoty zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku,
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli, na wymianę dotychczasowego źródła ciepła,

W przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa zarząd wspólnoty zobowiązany jest do wniosku załączyć również:

 • dokument potwierdzający uprawnienie zarządu do reprezentowania współwłaścicieli nieruchomości,
 • zgodę mieszkańców udzieloną w formie uchwały na wymianę starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła,
 • zestawienie lokali, które będą ogrzewane nowym ekologicznym źródełem ciepła.

KROK 2

Złożenie dokumentów w Urzędzie Miejskim w Drezdenku

 1. Termin składania wniosków do 15 lipca każdego roku.
 2. Miejsce składania wniosków: Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska ul. Ogrodowa 1, w poniedziałek od godziny 7.30 do 16.30 wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30 w piątek od 7.30 do 14.30, w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, pisemnie drogą pocztową na adres 66-530 Drezdenko ul. Warszawska 1, osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:95 763 81 02 wew. 10.

KROK 3

Udzielenie dotacji

 1. Zaproszenie wnioskodawcy na podpisanie umowy o udzielenie dotacji.
 2. Podpisanie umowy o udzielenie dotacji w biurze Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska ul. Ogrodowa 1 w Drezdenku.

KROK 4

Realizacja inwestycji

 1. Likwidacja starego pieca oraz montaż nowego elologicznego żródła ciepła.
 2. Odebranie wykonanych prac i uzyskanie od wykonawcy protokołu kontroli i odbioru technicznego zamontowanego urządzenia (np. protokół odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności sporządzonej przez uprawnionego instalatora lub przeprowadzenie przeglądu kominiarskiego pieca opalanego paliwem stałym).
 3. Poprzez likwidację sterego pieca rozumiemy przekazanie go na złomowisko (potwierdzone kartą przekazania odpadu) lub odcięcie przewodów kominowych (w przypadku wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym).

KROK 5

Rozliczenie

Złożenie rozliczenia w biurze Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska wypełnionionego i podpisanego przez wnioskodawcę  najpóźniej do dnia 10 listopada danego roku.

Druk rozliczenia dla osób fizycznych znajduje się tutaj, druk rozliczenia dla wspónot znajduje się tutaj.

KROK 6

Zakończenie zadania

 1. Akceptacja rozliczenie zadania inwestycyjnego przez komisję powołaną przez Burmistrza Drezdenka zarządzeniem.
 2. Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy zgodnie z zawartą umową.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Procedurę dofinansowania reguluje uchwała Nr LIX/369/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Drezdenko na wymianę istniejącego starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Drezdenko" - dostępna tutaj.
 • ROZPOCZĘCIE REALIZACJI INWESTYCJI NIE MOŻE NASTĄPIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI
 • W kolejnych latach wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą do 15 lipca, roku w którym planowana jest realizacja inwestycji.                                                                                                     

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl