Treść strony

Dotacja gminna na przyłącze kanalizacyjne

Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków realizacje budowy przyłącza zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Dotacje na realizację inwestycji polegających na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości ułatwią wywiązanie się z tego obowiązku.

Dotacje udzielane są ze środków budżetu Gminy Drezdenko w wysokości – do 50% kosztów  na realizacje takiej inwestycji jednak nie więcej niż 2.500,00 zł brutto.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ

KROK 1

Zgromadzenie potrzebnych dokumentów

Wniosek - druk dostępny tutaj

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli, na realizację inwestycji,
 • oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia przedmiotowego zadania inwestycyjnego zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa zarząd wspólnoty zobowiązany jest do wniosku załączyć również:

 • dokument potwierdzający uprawnienie zarządu do reprezentowania współwłaścicieli nieruchomości,
 • zgodę mieszkańców udzieloną w formie uchwały na wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego,
 • zestawienie lokali, które będą przyłączone do sieci kanalizacyjnej.

KROK 2

Złożenie dokumentów w Urzędzie Miejskim w Drezdenku

 1. Termin składania wniosków do 31 lipca każdego roku.
 2. Miejsce składania wniosków Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska ul. Ogrodowa 1, w poniedziałek od godziny 7.30 do 16.30 wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30 w piątek od 7.30 do 14.30, w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, pisemnie drogą pocztową na adres 66-530 Drezdenko ul. Warszawska 1, osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:95 763 81 02 wew. 10.

KROK 3

Udzielenie dotacji

 1. Zaproszenie wnioskodawcy na podpisanie umowy o udzielenie dotacji.
 2. Podpisanie umowy o udzielenie dotacji w biurze Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska ul. Ogrodowa 1 w Drezdenku.

KROK 4

Realizacja inwestycji

 1. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i likwidacja zbiornika bezodpływowego.
 2. Odebranie wykonanych prac i uzyskanie od wykonawcy protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.
 3. Zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków z PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku.

KROK 5

Rozliczenie

Złożenie rozliczenia w biurze Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska wypełnionionego i podpisanego przez wnioskodawcę wraz z oświadczeniem o likwidacji zbiornika bezodpływowego najpóźniej do dnia 10 listopada danego roku. Druk rozliczenia znajduje się tutaj, druk oświadczenia znajduje się tutaj.

KROK 6

Zakończenie zadania

 1. Akceptacja rozliczenie zadania inwestycyjnego przez komisję powołaną przez Burmistrza Drezdenka zarządzeniem.
 2. Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy zgodnie z zawartą umową.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Procedurę dofinansowania reguluje uchwała Nr LIX/370/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na likwidację zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej - dostępna tutaj.
 • ROZPOCZĘCIE REALIZACJI INWESTYCJI NIE MOŻE NASTĄPIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI
 • W kolejnych latach wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą do 31 lipca, w którym planowana jest realizacja inwestycji.                                                                                                     

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl