Treść strony

Przydział lokali komunalnych

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być oddawane w najem osobom pełnoletnim nie posiadającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych lub zamieszkujących w warunkach kwalifikujących się do ich poprawy, które spełniają kryteria określone w uchwale Nr XLI/226/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko

 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu:

 1. najmu socjalnego nie może przekraczać 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 2. najmu na czas nieoznaczony nie może przekraczać 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Najniższa emerytura od od 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł.

 

Do poprawy warunków zamieszkiwania kwalifikowani będą wnioskodawcy, którzy spełniają kryteria zawarte w § 2 ust. 2 wyżej cytowanej uchwały i zamieszkują na terenie gminy oraz:

 1. są bezdomne lub zamieszkują w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, lub
 2. zamieszkują lokal z osobami bliskimi (wstępnymi, pełnoletnim rodzeństwem), w którym na jedną osobę przypada mniej niż 7 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym i mniej niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym, lub;
 3. zamieszkują z osobą niepełnosprawną lub wymagającą stałej opieki w lokalu niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przypadku gdy w lokalu docelowym będzie zamieszkiwać osoba niepełnosprawna i jeżeli w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jest wskazanie: prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, rehabilitacji i edukacji, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji - wartość przegęszczenia oblicza się odejmując 15 m2 od powierzchni mieszkalnej w lokalu zamieszkiwanym przez wnioskodawcę.

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu na czas nieokreślony na rok 2023

 • autor: Mirosław Cichocki , data: 2022-01-21

Lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego na rok 2023

 • autor: Mirosław Cichocki , data: 2022-01-21

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl