Treść strony

Usuwanie azbestu - ogłaszamy nabór wniosków!

 • product-8254-633

w ramach zadania „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków na uzyskanie 100 % dofinansowania do zadań polegających na: demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych na nieruchomościach będących na terenie Gminy Drezdenko. Wniosek należy złożyć do 15 lipca 2019 r.

Zadanie skierowane jest zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych.

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Azbest będzie usuwany w miesiącach lipiec-wrzesień przez specjalistyczną firmę wybraną przez Burmistrza w drodze zapytania ofertowego. Azbest może być zdemontowany przez wykonawcę z budynku lub jedynie zabrany gdy jest już złożony „luzem” na terenie nieruchomości.

Dofinansowanie nie dotyczy osób, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały azbest do unieszkodliwienia. Dofinansowanie nie dotyczy również położenia nowego pokrycia dachowego.

Przypominamy, że azbest jest odpadem niebezpiecznym, który gdy uszkodzony stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. Polskie prawo nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości do usunięcia azbestu do 2032 r. W 2018 r. w powyższy sposób z terenu gminy usunięto 316,101 ton azbestu z nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Wysokość dofinansowania wyniosła 147.688,80 zł.

Gdy azbest będzie usuwany wraz z demontażem z budynku, którego powierzchnia przekracza 35 m/2 obowiązkowo należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia azbestu do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. oraz uzyskać zaświadczenie, że organ ten nie wyraził sprzeciwu co do zaplanowanego zadania.

Więcej informacji – Urząd Miejski w Drezdenku, Agata Kwiatkowska, pokój 116, tel. (95) 762 29 54.

Wniosek w wersji papierowej można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Drezdenku lub w wersji elektronicznej poniżej:

Usuwanie azbestu

Rada Miejska w Drezdenku w dniu 9 grudnia 2015 r. przyjęła uchwałę nr XV/152/2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko. Na podstawie tej uchwały osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Drezdenko mogą ubiegać się o dotację na demontaż, transport oraz utylizację materiałów zawierających azbest. Zadanie musi zostać przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia.

Dofinansowanie wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł.

Z uchwałą można zapoznać się tutaj.

Program "Czyste Powietrze"

Program priorytetowy "Czyste powietrze" realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych (max. dwa lokale mieszkalne) lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach programu można otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła, termomodernizację, wymianę stolarki okiennej itd. oraz pożyczkę na panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Intensywność dofinansowania zależy od wysokości dochodów.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Wnioski należy wypełnić poprzez Portal Beneficjenta, na którym znajdują się również wszelkie informacje dotyczące zasad programu.

Informacji o programie udziela również punkt konsultacyjny WFOŚiGW w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr tel. 68 419 69 13 lub 68 419 69 07.

drukuj całą stronę

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl