Treść strony

Ogłoszenie Nr GN.8.2019 z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży , poł. na terenie miasta Drezdenko.

INFORMACJA

 • plakat informacyjny

Obieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie przebudowy,rozbudowy i budowy linii kolejowej na odcinku Wronki-Dobiegniew

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie przebudowy,rozbudowy i budowy linii kolejowej na odcinku Wronki-Dobiegniew wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plakat

 • plakat informacyjny

#LubuskieChellange – Łączy nas przyszłość.

 • plakat informacyjny

Ogłoszenie Nr 4.2019 Burmistrza Drezdenka z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudiowanych przeznaczonych do zbycia, poł. na terenie miasta i gminy Drezdenko

Ogłoszenie Nr GN.5.2019 Burmistrza Drezdenka z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do zbycia, poł. na terenie miasta Drezdenka

INFORMACJA

 • plakat informacyjny
  plakat informacyjny

FSD

 • fsd plakat SCHAB

Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 maja 2019 roku upływa termin wniesienia II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu: LWBS z siedzibą w Drezdenku 19 8362 0005 0000 0114 2000 0020.

informacja o sesji raport o stanie gminy

Ogłoszenie Nr GN.6.2019, Burmistrza Drezdenka z dnia 24.05.2019

Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka Nr GN.7.2019

Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka Nr GN.7150.1.2019

Ogłoszenie Nr GN.2.2019 Burmistrza Drezdenka z dnia 30 maja 2019r.- wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

Badania kardiologiczne

BADANIA
KARDIOLOGICZNE
NOWOCZESNE EKG WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI SYGNAŁOWEJ WYKRYWA:

•    STANY PRZEDZAWAŁOWE
•    CHOROBĘ NIEDOKRWIENNĄ SERCA
•    NIEPRAWIDŁOWOŚCI W BUDOWIE KOMÓR I PRZEGRÓD SERCA
•    ZMIANY MIAŻDŻYCOWE
•    ZABURZENIA RYTMU SERCA

 

BADANIE ODBĘDZIE SIĘ:    27.06.2019
PRZYCHODNIA LEKARSKA
Drezdenko ul. Piłsudskiego 7
Tel. do rejestracji  : 95 7621257    

 

Koszt badania : 60 zł
ZAPISY W REJESTRACJI PRZYCHODNI  LUB TELEFONICZNIE

 

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2020-2023

INFORMACJA

 

W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2020-2023

 

 

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015.

 

 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz..52 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz. 693) Rada Miejska w Drezdenku jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023 do:

 

Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj. - 1 osoba

 

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. – 2 osoby do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 

2) jest nieskazitelnego charakteru;

 

3) ukończył 30 lat;

 

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 

5) nie przekroczył 70 lat;

 

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

 

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 

6) duchowni;

 

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

 

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 

1) prezesi właściwych sądów;

 

2) stowarzyszenia;

 

3) organizacje społeczne;

 

4) organizacje zawodowe;

 

5) organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

 

6) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia), do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

 

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, pok. nr 101 – I piętro (Biuro Rady Miejskiej) w godzinach urzędowania:

 

poniedziałek  7:30-16:30

 

wtorek-czwartek 7:30-15:30

 

piątek 7:30-14:30.

 

Wszystkie niezbędne druki w formie elektronicznej są dostępne w załącznikach na stronie internetowej http://www.bip.drezdenko.pl/ w zakładce Rada Miejska „Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023”, lub na stronie www.ms.gov.pl .

 

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Miejskiej tel. (95) 762 29 62.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Mariusz Suchecki

 

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody

Dnia 8 czerwca na stadionie w Strzelcach Krajeńskich odbyły się zawody Ochotniczych Straży Pożarnych na szczeblu powiatowym

Dnia 8 czerwca na stadionie w Strzelcach Krajeńskich odbyły się zawody Ochotniczych Straży Pożarnych na szczeblu powiatowym.
Gminę Drezdenko reprezentowały jednostki z Drezdenka, Goszczanowa i Trzebicza. Konkurencje zdominowała jednostka z Trzebicza, zdobywając w klasyfikacji generalnej pierwsze miejsca w kategorii "C"- kobiet i w kategorii "A"-mężczyzn. Dodatkowo drużyna kobieca została wyróżniona za najlepszą musztrę, sztafetę i ćwiczenie bojowe. Drużyna mężczyzn została wyróżniona za najlepszą sztafetę i ćwiecznie bojowe. Gratulacje za walkę dla OSP Drezdenko, które zajęło 5 miejsce w kategorii mężczyzn i OSP Goszczanowo za miejsce 4 w kategorii kobiet. Jednostka z Trzebicza będzie reprezentowała powiat strzelecko-drezdenecki na wojewódzkich zawodach pożarniczych, które odbędą się 15 czerwca w Świebodzinie.

Fotorelacja: https://www.facebook.com/290626077787080/photos/pcb.1205070609675951/1205069073009438/?type=3&theater

 

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019 r. na terenie miasta Drezdenko.

 • plakat informacyjny

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

 • Plakat informacyjny

Burmistrz Drezdenka ogłasza przetarg na działkę nr 1708/5 poł. w Drezdenku.

Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka

                                                                            OGŁOSZENIE
                                                                  Burmistrza Drezdenka
                                                              z dnia 17 czerwca 2019 roku

Na podstawie Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22.05.2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku i nadania jej Statutu (Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego   z dnia 30 maja 2019 r. poz. 1553)


                                                                            ogłaszam


                    nabór zgłoszeń przedstawicieli do Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku.


Zgłoszenia należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (do 1 lipca 2019 roku) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku  lub przesłać pocztą  na adres urzędu: ul. Warszawska 1,  66- 530 Drezdenko z adnotacją na kopercie „Miejska Rada Seniorów”.
Uprawnionymi do zgłaszania przedstawicieli do Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku są osoby starsze oraz podmioty działające na rzecz osób starszych. Przez osoby starsze należy rozumieć mieszkańców Gminy Drezdenko, którzy ukończyli 60 rok życia.


Zgłoszenie przedstawiciela osób starszych, nie będącego członkiem podmiotów działających na rzecz osób starszych powinno zawierać:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe przedstawiciela do Miejskiej Rady Seniorów
2) uzasadnienie zgłoszenia przedstawiciela do udziału w pracach Miejskiej Rady Seniorów;
3) wykaz podpisów co najmniej 15 osób starszych zgłaszających przedstawiciela z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania;
4) pisemne oświadczenie przedstawiciela o wyrażeniu zgody na kandydowanie i wybór na członka Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych z kandydowaniem i pracą w Radzie;
5) pisemne oświadczenie przedstawiciela o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Zgłoszenie przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych powinno zawierać:
1) nazwę i adres oraz dane kontaktowe podmiotu zgłaszającego przedstawiciela;
2) imię i nazwisko oraz funkcję osoby zgłaszającej przedstawiciela w imieniu podmiotu działającego na rzecz osób starszych;
3) imię i nazwisko przedstawiciela oraz jego adres zamieszkania i dane kontaktowe;
4) uzasadnienie zgłoszenia przedstawiciela do prac w Miejskiej Radzie Seniorów;
5) informacja o sposobie wyboru przedstawiciela zgłoszonego przez podmiot;
6) pisemne oświadczenie przedstawiciela o wyrażeniu zgody na kandydowanie i wybór na członka Miejskiej Rady Seniorów oraz przetwarzanie danych osobowych związanych z kandydowaniem i pracą w Miejskiej Radzie Seniorów;
7) pisemne oświadczenie przedstawiciela o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić do dwóch przedstawicieli do Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku.
                                                                                                       
                                                                         Burmistrz
                                                             /-/ Karolina Piotrowska                                                                         

 

INFORMACJA

MIKRODOTACJE DLA MŁODYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem” do 24.06.2019r prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK” w województwie lubuskim.

Kto może ubiegać się o mikrodotację?

 1. Młode organizacje pozarządowe z terenu woj. lubuskiego, wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy nie może przekraczać 25 000,00 zł.
 2. Grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa lubuskiego. Mogą ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

 

Jaka jest wysokość wsparcia?

 1. Młode organizacje (w tym patroni grup nieformalnych/samopomocowych)- do 4 tys. zł
 2. Grupy nieformalne i samopomocowe do 3 tys. zł

 

Na co mogą zostać wykorzystane mikrodotacje?

 1. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji m.in. na:
  1. rozwój organizacji,  w tym na: sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,

1.2 realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW.

 1. Patroni/Grupy nieformalne/samopomocowe na realizację lokalnych przedsięwzięć, bez możliwości zakupu środków trwałych.

 

Gdzie uzyskać informacje o projekcie?

Na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/ znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dot. mikrodotacji, wzory dokumentów, regulamin wraz z kryteriami i zasadami wyboru. W ramach realizowanego projektu prowadzone są również doradztwa - udzielamy informacji, porad i wsparcia osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Holistycznego

Ul. Pomorska 34

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.: 600-676-083

fundacja.frh@gmail.com

 

INFORMACJA

 • plakat informacyjny

Wybory do Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 

I. Termin składania wniosków: 22 lipca 2019 roku – 5 sierpnia 2019 roku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”: ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz.13:30.

 

III. Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:

1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

- limit dostępnych środków: 867 550 zł zł 2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

- limit dostępnych środków: 428 355,00 zł 3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,

w tym działania na   rzecz łagodzenia zmiany klimatu:

- limit dostępnych środków: 160 941,00 zł 4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

- limit dostępnych środków: 897 139,00 zł 5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

- limit dostępnych środków: 20 258,00 zł

               

Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania oraz załącznikami znajduje się na stronie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie:

http://www.pojezierzedobiegniewskie.org/item/251-rlgd-pojezierze-dobiegniewskie-oglasza-nabor-nr-1-2019-wnioskow-o-dofinansowanie-na-operacje-w-ramach-priorytetu-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-zawartego-w-programie-operacyjnym-rybactwo-i-morze-na-lata-2014-2020

Ogłoszenie Nr GN.3.2019 Burmistrza Drezdenka z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko.

Ogłoszenie Nr GN.9.2019 Burmistrza Drezdenka z dnia 23.07.2019r.- wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia.

LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA

Burmistrz Drezdenka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej poł. w Drezdenku - działka Nr 1754/3.

Informacja - godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w dniu 31 sierpnia 2019 r.

Informujemy że w dniu 31 sierpnia 2019 r. Urząd Miejski w Drezdenku będzie czynny od godziny 7:30 do godziny 14:30, w zamian za dzień wolny w dniu 16 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Drezdenka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dla działki numer 40/16 obręb Stare Bielice, gm. Drezdenko

Rozporządzenie nr 2/2019 powiatowego lekarza weterynarii w Strzelcach Krajeńskich w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2019-10-04

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 07 października 2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka z dnia 09 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiaodmości wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

 • data: 2019-10-21

Ogłoszenie Nr GN.1.2019 Burmistrza Drezdenka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do użyczenia, poł. na terenie miasta i gminy Drezdenko

Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do zbycia, poł. na terenie miasta Drezdenko.

Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, poł. na terenie miasta i gminy Drezdenko.

Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do użyczenia, położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko

Ogłoszenie Burmistrza Drezdenka z dnia 20 listopada 2019 roku o wszczęciu procedury zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Drezdenku.

Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2020 - 2023

Zaproszenie Koła Wędkarskiego nr 1 "Noteć" Drezdenko

 • NOTEĆ-plakat-A2

Zapraszamy na lodowisko

 • 81166866_622732505140574_2847853382159302656_o
 • 81774742_622732708473887_7240790514268635136_o

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stażach dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje o prowadzonym obecnie  naborze wniosków ze środków finansowych  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach:

 1. projektu współfinansowanego z EFS RPO Lubuskie 2020 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej (…)”- organizacja stażu na okres 6 m-cy,
 2. projektu współfinansowanego z EFS POWER pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (V)" - organizacja stażu na okres 6 m-cy.

Likwidacja zagrożeń i zwalczanie ASF- Apel do rolników

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2020-01-10

INFORMACJA O UPRAWNIONYCH DO BADANIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2020-01-10

OŚWIADCZENIE PGKiM

Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Lubuskiego dotacji na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym w województwie lubuskim

ODNOŚNIK DO STRONY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO O NABORZE WNIOSKÓW:

http://www.bip.lubuskie.pl/537/3394/Nabor_wnioskow_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytku_polozonym_w_wojewodztwie_lubuskim/?fbclid=IwAR34GBN1M1IzpkCf9fAxbuES25htdyV6QQWAHjhk6bDLZIdqBZxa7kbhgRY

 

Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Lubuskiego dotacji na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym w województwie lubuskim

Mapa dojazdu

[obiekt mapy]

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl