Treść strony

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić do Urzędu Miejskiego w Drezdenku uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 2. wystąpić do Urzędu Miejskiego w Drezdenku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej; 
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu polegającego w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub za pomocą tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie dogodnej formy alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zapewnienie dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno to nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem. Urząd Miejski w Drezdenku powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazaną w żądaniu.

Jeżeli Urząd Miejski w Drezdenku nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, powiadamia niezwłocznie osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Urząd Miejski w Drezdenku odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszalności integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
Skarga na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi do Urzędu Miejskiego w Drezdenku w sprawie braku zapewnienia dostępności cyfrowej. Skarga rozpatrywana jest przez Radę Miejską w Drezdenku.

Skargę można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Drezdenku lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Drezdenku, ul Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

lub przesłać na e-mail: um@drezdenko.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-950 Warszawa

Zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Każdy ma prawo do poinformowania Urząd Miejski w Drezdenku o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej w urzędzie, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Drezdenku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera dane kontaktowe wnioskodawcy, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą oraz wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Przykładowy wzór wniosku:

 

/miejscowość, data/

/dane kontaktowe wnioskodawcy/


Urząd Miejski w Drezdenku
ul. Warszawska 1
66-530 DREZDENKO

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

 1. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
 2. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
 3. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (lub wpisać nie dotyczy).

/podpis wnioskodawcy lub przedstawiciela ustawowego/

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku albo w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni a podmiot publiczny niezwłocznie powiadomił wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazał nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Urząd Miejski w Drezdenku niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności z uzasadnieniem swojego stanowiska oraz z określeniem zapewnienia dostępu alternatywnego.

Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Drezdenku lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Drezdenku, ul Warszawska 1, 66-530 Drezdenko lub przesłać na e-mail: um@drezdenko.pl.

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wnioskodawca ma prawo złożenia skargi na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, jeżeli Urząd Miejski w Drezdenku nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w terminie 14 dni od złożenia wniosku o zapewnienie dostępności i w sposób określony we wniosku;
 2. w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku o zapewnienie dostępności po powiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia i wskazanym nowym terminie;
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu, informującego wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępu w sposób określony we wniosku i wskazaniu zapewnienia dostępu alternatywnego.

Skargę na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Drezdenku wnosi się do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynęły odpowiednio wyżej wymienione terminy określone lub wskazane w powiadomieniu lub od otrzymania zawiadomienia.

Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone we wniosku o zapewnienie dostępności, z tym że załączenie do skargi kopii wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności jest wystarczające w zakresie wskazania bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną, wskazania sposobu kontaktu z wnioskodawcą oraz wskazania preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Drezdenku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 547 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. Wśród opublikowanych grafik 2569 plików nie posiada opisu alternatywnego lub posiada opis jednowyrazowy - opisy będą sukcesywnie uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Drezdenku: Wiesław Sawicki - sekretarz gminy 
Telefon kontaktowy: 95 762 29 53 
e-mail: sekretarz@ drezdenko.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

Do budynku prowadzą cztery wejścia, pierwsze od ul. Warszawskiej, drugie od ul. Nowogrodzkiej, trzecie i czwarte oznaczone literami A i D od ul. Strażackiej.

Przy wejściu D znajduje się podjazd dla wózków, którym można dostać się na parter budynku oraz winda która umożliwia dostęp na 1 i 2 piętro budynku. Podjazd znajduje się również przy wejściu A przez które możliwy jest dostęp do Biura Obsługi Klienta i pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na 1 piętrze przy klatce schodowej prowadzącej na 2 piętro oraz przy schodach prowadzących do wyjścia przy ul. Warszawskiej.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl