Treść strony

OD DNIA 01 KWIETNIA 2020 R. MUSICIE ZAWRZEĆ INDYWIDUALNE UMOWY NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH.

            Rada Miejska w Drezdenku w dniu 29 stycznia 2020 r. podjęła uchwałę nr XXVI/130/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 5 lutego 2020 r. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

            W związku z uchyleniem powyższej uchwały, odpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie będą odbierane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu ogłoszonym przez gminę, a tym samym właściciele tych nieruchomości zostali zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Drezdenko.

            Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zalicza się m.in. zakłady produkcyjne, usługowe, mechaniczne, placówki oświatowe, kulturalne, zdrowotne, lokale handlowe, gastronomiczne, hotele, szpitale, ogródki działkowe, targowiska, cmentarze.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, są obowiązani do dnia 1 kwietnia 2020 r. zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy. Wprowadzone zmiany nie wymagają złożenia do tut. organu zamykającej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rejestr działalności regulowanej jest zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drezdenku w zakładce  Informacje o środowisku i jego ochronie → Gospodarka Odpadami Komunalnymi, link: https://www.bip.drezdenko.pl. Podmioty wpisane do rejestru na dzień sporządzenia informacji to:

 • PreZero Service Zachód Sp. z o.o., ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz;
 • Eneris Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 • PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko;

            Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogródków działkowych, cmentarzy, targowiska.

            W przypadku gdy nieruchomość składa się z dwóch części, jednej przeznaczonej na cele mieszkalne oraz drugiej, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, właściciele bądź zarządcy nieruchomości zobowiązani są do zawarcia odrębnej umowy na wywóz odpadów komunalnych z części nieruchomości niezamieszkałej.  Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych.

            Jednocześnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  poprzez okazanie umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

            Ponadto, właściciele nieruchomości niezamieszkałych nadal są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie ich nieruchomości.

            Do podstawowych zasad należą:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
 • segregowanie odpadów na pięć frakcji:
 • papier – opakowania z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
 • metale i tworzywa sztuczne – opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,
 • szkło – opakowania ze szkła,
 • bioodpady,
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
 • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę Drezdenko, z minimalną częstotliwością:
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – z częstotliwością dostosowaną do rodzaju prowadzonej działalności, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
 • bioodpady – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
 • odpady segregowane w workach lub pojemnikach (papier, opakowania z papieru, szkło, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

       Należy stosować następującą kolorystykę pojemników i worków na poszczególne frakcje odpadów:

 • pojemniki i worki w kolorze niebieskim z napisem „Papier” – do gromadzenia odpadów z papieru,
 • pojemniki i worki w kolorze zielonym z napisem „Szkło” – do gromadzenia odpadów ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 • pojemniki i worki w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach), metalu oraz opakowań wielomateriałowych,
 • pojemniki i worki w kolorze brązowym z napisem „Bio” – do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji i zielonych.

 

Ponadto informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny, która może sięgać nawet 5 000 zł.

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl