Treść strony

Budżet 2020 dochody

 • Dochody Obrobiony
 • Środki zewnętrzne
 • Zadłużenie

Dochody Gminy 2020

Dochody Gminy Drezdenko w 2020 roku

Gmina Drezdenko w 2020 roku zaplanowała dochody wraz z przychodami na poziomie 98,9 mln złotych.

Same dochody gminy można podzielić na dwie kategorie:

1. Środki które muszą być skierowane na konkretne działania i zlecenia w ramach ustaw (kolor czerwony na diagramie).

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone takie jak świadczenia 500+ i ośrodki wsparcia, których wysokość wynosi 30,1 mln zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne takie jak zasiłki, usługi opiekuńcze, dożywianie, których wysokość wynosi 2,3 mln zł,

- subwencja oświatowa w wysokości 11,9 mln zł,

- wpływy wynikające z umów takie jak (opłaty za gospodarowanie cmentarzami, odpadami, wpływy z najmu i dzierżawy, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych) których wysokość wynosi 5,9 mln zł.

- Dotacje z budżetu Unii Europejskiej (m.in. Centrum Integracji Społecznej), których wysokość wynosi 0,7 mln zł.

- przychody (obligacje), których wysokość wynosi 2,5 mln zł,

Gmina w ramach tej kategorii dysponuje środkami w wysokości 53,4 mln zł, co stanowi 54 % wszystkich dochodów gminy. Pieniądze te muszą iść na konkretne zadania i nie można ich przeznaczyć np. na inwestycje, dotacje na sport, biblioteki.

2. Środki, którymi gmina może dysponować (kolor zielony na diagramie).

- podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, rolny leśny, „ropa”), których wysokość wynosi 21,9 mln zł,

- udział w podatku od osób fizycznych i prawnych (PIT udział 39,34%, CIT udział 6,71%), których wysokość wynosi 14,5 mln zł,

- inne wpływy (subwencja wyrównawcza, wpływy z opłat), których wysokość wynosi 9,1 mln zł,

Gmina w ramach tej kategorii dysponuje środkami w wysokości 45,5 mln zł, co stanowi 46 % wszystkich dochodów gminy. Środki te gmina musi przeznaczać na utrzymanie jednostek budżetowych takich jak np. instytucje kultury (Muzeum, Centrum Promocji Kultury Biblioteka), Urząd Miejski, Hala Sportowo-Rehabilitacyjna, Ośrodek Opieki Społecznej, oprócz tego może finansować konkursy, granty, dotacje dla osób z sektora finansów publicznych oraz realizować imprezy kulturalne oraz inwestycje. Z tej kategorii finansowane są także wydatki, do których gmina się zobligowała uchwałami Rady Miejskiej i zaciąganymi zobowiązaniami finansowymi, przez co środki na ich cel muszą zostać zabezpieczone:

- Fundusz Sołecki 0,6 mln zł,

- Drezdenecki Budżet Obywatelski 0,6 mln zł,

- spłata obligacji 3,5 mln zł,

- odsetki od obligacji 0,6 mln zł,

Gmina w ramach tej kategorii musi także dopłacać do wydatków, które nie są wystarczająco pokrywane dotacjami z budżetu państwa lub się nie bilansują, co ogranicza w znacznym stopniu możliwości inwestycyjne i powoduje, że mamy mniej pieniędzy na wodociągi, drogi, renowację obiektów sportowych:

- Mimo subwencji na poziomie 11,9 mln zł, gmina dopłaca do oświaty ze swojego budżetu dodatkowe 13 mln zł, aby ten ważny obszar funkcjonował prawidłowo.

- Gospodarka odpadami, składki zbierane od mieszkańców nie wystarczają na pokrycie całości zobowiązania za wywóz odpadów, z tego powodu gmina dopłaca ze swojego budżetu 1,2 mln zł.

- cmentarze, w tym wypadku składki zbierane od mieszkańców także nie wystarczają na utrzymanie obiektów, stąd dopłata z budżetu w wysokości 0,4 mln zł.

Dochody i Przychody gminne mogą się zmienić w ciągu roku, ponieważ w każdej chwili gmina może uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich lub budżetu państwa na zadania własne lub na realizowane inwestycje, takim przykładem jest przyznana dotacja na przebudowę ul. I Brygady w wysokości 2,5 mln zł, która nie może się pojawić w zestawieniu ponieważ nie została jeszcze zatwierdzona w Ministerstwie.

 

 

 

Budżet 2020 wydatki

 • Wydatki Do gazety

Wydatki Gminy 2020

Wydatki Gminy Drezdenko na 2020 rok.

Wydatki Gminy Drezdenko plasować się będą na poziomie 98,9 milionów złotych. Na inwestycje gmina ma w planie wydać ponad 7 milionów złotych.

Jakie są najważniejsze zadania inwestycyjne 2020 roku? Przede wszystkim dokończenie budowy żłobka i kontynuacja budowy przedszkola na które zaplanowano 2,6 mln zł. Wykonanie przebudowy ul. Aleja Piastów w tym wykonanie nowej nawierzchni drogi, chodników, zjazdów, sieć kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, a także częściową przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej. Koszt inwestycji  5 666 511 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 2 434 074 zł. Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu na którego budowę zabezpieczono 0,9 mln zł. Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w kwocie 219.000 zł. Kolejnymi zadaniami będzie budowa monitoringu w Drezdenku, budowa chodnika w Starych Bielicach, przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej na potrzeby organizacji i stowarzyszeń, oraz zadania z funduszu sołeckiego, które pochłoną kwotę 607.519,81 zł.

Oprócz powyższych zadań już niedługo pojawi się kolejne jakim jest przebudowa ul. Pierwszej Brygady. Projekt został pozytywnie zweryfikowany i znalazł się na liście zadań do realizacji przy wsparciu finansowym Funduszu Dróg Samorządowych. Po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów będziemy mogli w latach 2020-2022 zrealizować dużą inwestycję drogową z dofinansowaniem blisko 2,5 mln. zł. Na 800-metrowym odcinku (od skrzyżowania "ze światłami" do Urzędu Skarbowego) wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, zjazdy i chodniki. Wybudowana będzie ścieżka rowerowa i zatoki postojowe. Przebudowa obejmie także budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i zieleni.

W ramach budżetu obywatelskiego zostanie wykonana ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Stara Noteć zwana Deptakiem 100-lecia RP, koszt 220.000 zł. Boisko sportowe do piłki nożnej w miejscowości Karwin, koszt 228.500 zł. Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie, koszt 42.000 zł. Renowacja świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na kwotę 50.000 zł, oraz Budowa placu treningowego do street workout w Gościmiu na kwotę  20,342 zł.

Wśród innych wydatków gmina wyda znacznie więcej, tak jak i w innych samorządach, na oświatę i wychowanie. Zapisano na nią w budżecie aż 24,7 mln złotych z czego gmina ze swoich środków dołoży 13 mln zł. Utrzymanie szkół podstawowych pochłonie 16,8 mln złotych. Natomiast oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą kosztować 1 mln zł, przedszkola 2,1 mln zł. Dowożenie uczniów do szkół to koszt 1,2 mln zł. Utrzymanie funkcjonowania Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty (MGZO) to koszt 1,4 mln zł.

Pomoc społeczna będzie kosztować gminę Drezdenko 7 mln zł. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych to koszt 0,5 mln zł. Natomiast w dziale Rodzina znalazło się 31,9 mln złw tym na świadczenia wychowawcze (500+) 21,2 mln zł, świadczenia rodzinne 7,5 mln zł, a na wspieranie i kartę dużej rodziny 0,75 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to w budżecie wydatek 3,6 mln zł. Z tego 1,9 mln zł będzie przeznaczone na Centrum Promocji Kultury, 0,9 mln zł na Biblioteki oraz 0,3 mln zł na Muzeum. Koszt utrzymania administracji publicznej to 7,6 mln zł.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl