Treść strony

Przypominamy, że od dziś (16.04.2020) wszedł w życie obowiązek zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej.

Każdy kto wychodzi z domu jest zobowiązany do zakrycia twarzy, przy czym, w tym celu można wykorzystać nie tylko maseczki ochronne, ale także chusty, szale, apaszki czy przyłbice.

Nowe przepisy mówią, że nos i usta należy zakrywać:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a) na drogach i placach,
  b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 • na terenie nieruchomości wspólnych

Zakrycie twarzy nie jest potrzebne w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
 • dziecka do ukończenia 4 roku życia;
 • osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.                                                                                                                                     Ponadto funkcjonariusze podczas procesu legitymowania będą mogli nakazać zdjęcie maseczki.

Należy pamiętać o prawidłowej eksploatacji odzieży ochronnej. Maseczki zakładamy mając czyste ręce i starając się od razu nie doprowadzić do przeniesienia patogenów na materiał. Po kilku godzinach użytkowania maseczka staje się zawilgocona i należy ją wymienić. Materiał ściągamy z zachowaniem środków ostrożności. W przypadku odzieży jednorazowej, od razu utylizujemy materiał w śmietniku. Natomiast stosując bawełniane maseczki, należy pamiętać o częstym praniu w wysokiej temperaturze i prasowaniu. Nie należy stosować atestowanych i wysokospecjalistycznych maseczek, które są obecnie wykorzystywane w szpitalach.

Pamiętajmy, że odzież ochronna jedynie ogranicza możliwość transmisji wirusa i nie stanowi całkowitego zabezpieczenia. W sytuacji spotkania się dwóch osób zasłaniających twarz, ryzyko zakażenia jest znacznie zredukowane, natomiast nadal należy pamiętać o zachowaniu ostrożności i stosowaniu się do wprowadzonych wcześniej obostrzeń.

 

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl