Treść strony

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Burmistrz Drezdenka, zgodnie z § 5 pkt. 2 Zarządzenia Nr 19.2020 Burmistrza Drezdenka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy podaje do wiadomości informacje, iż Gmina Drezdenko posiada do sprzedaży drewno w następujących ilościach:

 1. iglaste – 0,59 m³ - z gatunku sosna;
 2. iglaste – 0,68 m³ - z gatunku świerk;
 3. liściaste – 2,42 m³ - z gatunku akacja;
 4. liściaste – 7,35 m³ - z gatunku lipa, topola;
 5. liściaste – 0,25 m³ - z gatunku klon;
 6. liściaste – 1,53 m³ - z gatunku dąb.

Drewno jest zeskładowane na terenie Drezdenka. Drewno podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 95/7638102.

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie formularzy ofertowych do dnia 07.10.2020 r. w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Drezdenku do godz. 10ºº w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż drewna pochodzącego z gruntów gminnych”.

Liczy się data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2020 r. o godz. 12ºº w Referacie Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska na ul. Ogrodowej 1 w Drezdenku. Formularz ofertowy można pobrać poniżej.

Minimalna cena drewna:

 1. iglaste z gatunku sosna – 54,00 zł;
 2. iglaste z gatunku świerk – 48,00 zł;
 3. liściaste z gatunku akacja – 84,00 zł;
 4. liściaste z gatunku lipa, topola – 48,00 zł;
 5. liściaste z gatunku klon – 72,00 zł;
 6. liściaste z gatunku dąb – 84,00 zł.

W ofercie należy podać cenę netto dla poszczególnego rodzaju drewna za 1 m³.

Do wyżej wymienionych cen doliczona zostanie obowiązującą stawka VAT.

Proponowane ceny zakupu drewna nie mogą być niższe niż przedstawione w ogłoszeniu.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej potencjalny Nabywca zobowiązany jest uiścić wpłatę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z wystawioną fakturą.

Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do Nabywcy. Wydanie pozyskanego drewna zgodnie z § 6 pkt. 2 Zarządzenia Nr 19.2020 Burmistrza Drezdenka może nastąpić po okazaniu dowodu zapłaty oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Odbiór drewna w tym dokonaniu załadunku i transport nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędem w terminie 7 dni od uregulowania należności wynikającej z faktury.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl