Treść strony

                                                                     Informacja

dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na terenie gminy Drezdenko oraz warunków przyznania z tego tytułu świadczenia pieniężnego.

 

 1. Podstawą wypłacenia świadczenia jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.
 2. Wniosek można pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Drezdenku (bip.drezdenko.pl) lub w Punkcie Informacyjnym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku ul. Warszawska 1.
 3. Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku ul. Warszawska 1.
 4. Wysokość świadczenia została określona w kwocie 40 zł na osobę dziennie.
 5. Świadczenie wypłacane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za 60 dni i jest wypłacana z dołu.
 6. Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.
 7. Przyznanie lub wypłata świadczenia zależna jest od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnienie pracownicy Urzędu Miejskiego w Drezdenku.
 8. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 605).

 

 

                                                            Wyjaśnienia do informacji

dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na terenie gminy Drezdenko oraz warunków przyznania z tego tytułu świadczenia pieniężnego.

 

40 zł dodatku na osobę czy na rodzinę?

 

 1. W myśl § 2. 1. rozporządzenia ,,wysokość świadczenia, o którym mowa w § 1, ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie”.

Przykład:

Pani Katarzyna zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie dla 4 osobowej rodziny z Ukrainy. Wysokość świadczenia w jej przypadku wyniesie 160 zł dziennie (40 zł x 4 osoby = 160 zł dziennie)

 1. Wnioskować można tylko na Uchodźców, którzy przekroczyli granicę Polski od dnia 24 lutego 2022.
 2. Weekendy (soboty, niedziele oraz święta) również podlegają wypłacie świadczenia.
 3. Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:
  1. zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
  2. gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

 

Świadczenie pieniężne maksymalnie na 60 dni, wypłacane z dołu

 

 1. Świadczenie pieniężne nie jest przyznawane na stałe.
 2. W celu uzyskania świadczenia należy złożyć stosowny wniosek do Urzędu Miejskiego w Drezdenku (ul. Warszawska 1, Drezdenko).
 3. Świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż przez 60 dni, i wypłacone zostanie z dołu.
 4. Świadczenie wypłacane będzie za okres wskazany we wniosku do dnia złożenia wniosku do Urzędu (nie więcej niż 60 dni).
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

 

Kto może ubiegać się o świadczenie?

 

 1. Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi i osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
 2. Gmina ma prawo do uzależnienia przyznania lub wypłaty świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.
 3. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz stwierdzi się podanie nieprawdy we wniosku – świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało.
 4. Wniosek będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.

 

Wniosek tylko w gminie

 

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, (ul. Warszawska 1). – w Punkcie Informacyjnym Urzędu na parterze.

Wnioski można pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Drezdenku (bip.drezdenko.pl) lub w Punkcie Informacyjnym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku (ul. Warszawska 1)

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada (lub nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 605).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2022 poz. 608).

Dodatkowe informacje w sprawie składnia wniosków można uzyskać:

      Telefonicznie: 95 762 29 60;

      Tel. kom.: 607 307 787 lub

e-mail: kjozwiak@drezdenko.pl

       Do weryfikacji wniosków upoważniony został pracownik Urzędu Miejskiego Pan Karol Jóźwiak.

 

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl