Treść strony

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.), oraz art. 39, art. 40, art. 46 ust.1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)


Zarząd Województwa Lubuskiego


informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”


Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 18.07.2022 r. do 08.08.2022 r.


Z projektem dokumentu można zapoznać się w Departamencie Środowiska (w Wydziale Pozwoleń i Programów) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.bip.lubuskie.pl w zakładce Ochrona środowiska – Program ochrony środowiska).


Uwagi i wnioski do projektu można przesyłać:

 • pisemnie na adres: Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.dsr@lubuskie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.


Stanisław Tomczyszyn
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl