Treść strony

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Drezdenka podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2031” (zwanego dalej Programem). Program jest wymaganym dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.

Opracowanie Programu pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie zadań, których realizacja przyczyni się do poprawy ochrony środowiska Gminy Drezdenko. Przyczynią się również do utrzymania stanu środowiska na odpowiednim poziomie, o ile taki wynika z badań monitoringu środowiska oraz kontynuowania działań, które zmierzają do jego poprawy, w sektorach, gdzie standardy jakości środowiska są przekraczane. Zawarte w Programie rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjne i informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi gminy.

Zgodnie z art. 48, 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.), przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim z wnioskami o możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2031”.

W oparciu o art. 17, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zm.) wystąpiono o zaopiniowanie Programu do organu wykonawczego powiatu – zarządu powiatu strzelecko drezdeneckiego.

Burmistrz Drezdenka po opracowaniu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2031” w ramach konsultacji społecznych informuje o możliwościach zapoznania się z dokumentacją oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

Z dokumentami w wersji papierowej można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Drezdenku (adres: ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko). Osobą prowadzącą sprawę jest Pani Agata Kwiatkowska, tel. 95 763 81 02 wew. 30.

Zgodnie z art. 39 - 43 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Drezdenka ogłasza możliwość wnoszenia uwag do opracowanej dokumentacji w ramach konsultacji społecznych dokumentu. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą wziąć udział w postępowaniu poprzez składanie uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 12.08.2022 r. do 05.09.2022 r. Uwagi mogą być wnoszone:

 1. W formie pisemnej, na adres:Urząd Miejski w Drezdenku, Warszawska 1, 66 - 530 Drezdenko z  dopiskiem „uwagi do programu ochrony środowiska”,
 2. Ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Drezdenku (Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, adres: ul. Ogrodowa 1, 66 - 530 Drezdenko),
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@drezdenko.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu (tj. później niż w dniu 05.09.2022 r.) pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Drezdenka.

Do konsultacji społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności: mieszkańcy, podmioty i instytucje związane z ochroną środowiska, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.

Burmistrz Drezdenka, bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych dalszych etapów opracowania dokumentów oraz informował o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl