Treść strony

Burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska

 oraz Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku

zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym:

„Rodzinny spacer w puszczy”

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Drezdenka oraz Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia  z siedzibą w Drezdenku, pl. Wolności 11, 66-530 Drezdenko (zwane dalej: Organizatorem). 

Terminy:

Konkurs trwa od 17 kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 maja 2023 r.

Uczestnicy konkursu:

Mieszkańcy miasta i gminy Drezdenko

Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

·         Kategoria I: 6-14 lat;

·         Kategoria II: od 15. roku życia

 

I.                   Zasady konkursu

1)      Tematem konkursu fotograficznego jest wiosenny, rodzinny spacer szlakami Puszczy Drawskiej lub Puszczy Noteckiej. Ze względu na zbliżający się Dzień Matki i Dzień Dziecka szczególną uwagę w wykonanej pracy należy zwrócić na rodzinę, zwłaszcza na postacie mamy i dzieci.

2)      Praca fotograficzna musi zostać wykonana samodzielnie.

3)      Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną wykonaną przez siebie pracę.

4)      Fotografie wywołane (wydrukowane) w formacie A4, należy dostarczyć osobiście do Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku do 12 maja 2023 r. w godzinach jego pracy. 

5)      Fotografie dostarczone po 12 maja 2023 roku, jak również nie spełniające wymagań regulaminu konkursu nie będą oceniane.

6)      Dostarczona fotografia musi na odwrocie zawierać następujące dane:

a)      imię i nazwisko uczestnika konkursu; 

b)      wiek uczestnika konkursu;

c)      numer telefonu uczestnika albo rodzica/opiekuna do kontaktu.

7)      Do dostarczonej fotografii należy dołączyć oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, na które składa się:

a)      W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka .................................. (imię i nazwisko dziecka) przez Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku, w celu realizacji konkursu fotograficznego „Rodzinny spacer w puszczy” (data i podpis Rodzica/Opiekuna)”.

b)      W przypadku osoby pełnoletniej oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku, w celu realizacji konkursu fotograficznego „Rodzinny spacer w puszczy” (data i podpis uczestnika konkursu)”.

c)      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu konkursu.

d)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację prac oraz danych twórcy (imię i nazwisko, wiek) znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na profilu facebookowym Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku oraz w budynku administracyjnym Muzeum.

e)      Oświadczenie, że dzieło (fotografia) została wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu, że nie jest dziełem przerobionym oraz że żadnej osobie trzeciej nie przysługują jakiekolwiek prawa do dzieła.

8)      W dniu rozstrzygnięcia konkursu na profilu facebookowym Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku zostanie zamieszczona galeria nagrodzonych prac oraz galeria zdjęć z ogłoszenia wyników konkursu.

9)      Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia planuje zorganizowanie wystawy, złożonej z fotografii nadesłanych na konkurs.

II.                Nagrody

1)      W każdej kategorii wiekowej wyłonieni zostaną laureaci.

2)      Laureatów wybierze komisja powołana przez Burmistrza Drezdenka i Dyrektora Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku.

3)      Przyznanych zostanie łącznie 4 nagród głównych (po dwie w każdej kategorii wiekowej) oraz dwóch wyróżnień - w każdej kategorii po jednym.

4)      Fundatorem nagród głównych jest Burmistrz Drezdenka.

5)      Nagrodą główną w każdej z kategorii jest nagroda pieniężna w wysokości:
- (voucher) 500,00 zł za 1. miejsce
- (voucher) 300,00 zł za 2. miejsce
- (voucher) 200,00 zł za wyróżnienie

6)      Dodatkowo komisja zaprosi 5 najlepszych uczestników z każdej kategorii do udziału w warsztatach malowania kwiatów na szkle (w przypadku osób niepełnoletnich: dla dziecka i rodzica/opiekuna).

7)      Planowany termin warsztatów dla nagrodzonych to 2. połowa czerwca 2023 r. (termin może ulec zmianie; Organizator w takiej sytuacji poinformuje laureatów o zmianie terminu).

8)      Organizator poinformuje laureatów o wynikach konkursu i szczegółach udziału w warsztatach malowania telefonicznie na numer podany w zgłoszeniu.

9)      Laureaci mają obowiązek potwierdzenia udziału w warsztatach w czasie 2 dni od momentu poinformowania o otrzymaniu nagrody.

10)  Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród w inny sposób, w szczególności w sytuacji równej liczby głosów członków Komisji.

11)  W dniu odbywania się warsztatów lub terminie zbliżonym, na profilu facebookowym Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku zostanie zamieszczona galeria zdjęć warsztatów.

III.             Ochrona danych osobowych

1)      Podanie telefonu kontaktowego uczestnika lub rodzica uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Jego niepodanie uniemożliwi przyznanie ewentualnej nagrody. Numer telefonu będzie przetwarzany przez Organizatora tylko w celu poinformowania uczestnika o wynikach konkursu.

2)      Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3)      Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4)      Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6. ustawy o ochronie danych osobowych.

5)      Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

6)      Administratorem danych osobowych jest Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej
w Drezdenku, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum, z którym można się kontaktować:

a)      pisemnie, na adres: plac Wolności 11, 66-530 Drezdenko,

b)      elektronicznie na adres:

muzeumpuszczy@onet.pl, https://www.muzeumdrezdenko.pl/

c)      telefonicznie: (0-95) 762 09 48.

7)      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Muzeum, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej kontakt@smart-standards.com lub pod numerem tel. +48 602 24 12 39.

8)      Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).

9)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

10)  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum.

11)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12)  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

·         osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

·         dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·         dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

·         osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·         przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

·         Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·         przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

·         przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·         zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

·         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

13)  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

14)  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

15)  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

16)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

17)  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

18)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godzinach 10.00 – 13.00), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

IV.             Postanowienia końcowe

1)      Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego (dot. osób pełnoletnich) oraz opiekuna prawnego (dot. osób niepełnoletnich)  postanowień niniejszego Regulaminu.

2)      Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.

3)      Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów oraz ich wizerunki mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych oraz podczas wystawy pokonkursowej.

4)      Rozstrzygnięcie Komisji konkursowej co do wyboru Zwycięzców Konkursu jest ostateczne.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl