Treść strony

 

                                                                                                                                                                        8PM4iJiBvknN4AAAAASUVORK5CYII=

 

 

Szanowni mieszkańcy,

z uwagi na bardzo dużą ilość odpadów zmieszanych, wytwarzanych na terenie gminy Drezdenko w dniu 11 lipca 2023 r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Drezdenku: Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska udali się na kontrolę pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów zmieszanych, wystawionych przed nieruchomości w dniu planowanego odbioru.

Kontroli poddane zostały dwie ulice Drezdenka tj. Słoneczna oraz  11-stego Listopada.

Dokonując oględzin  odpadów umieszczonych w pojemnikach pracownicy przyklejali karteczki z informacjami o :

·Prawidłowym wypełnieniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów,

·Niewypełnieniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

Na wszystkie skontrolowane pojemniki na odpady zmieszane, na obu ulicach:

·    tylko jeden właściciel nieruchomości wypełnił obowiązek selektywnej zbiórki odpadów,

· w trzech przypadkach właściciele nieruchomości otrzymali informację: „SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW-MOGŁOBY BYĆ LEPIEJ”,

·  pozostali właściciele otrzymali informację o braku wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

W większości pojemników na odpady zmieszane znaleźć można było odpady takie jak:

·         puszki,

·         butelki szklane, 

·         kartony, papier

·         folie,

·         gałęzie, trawę, obierki itp.

W przypadku braku wypełnienia obowiązku segregacji odpadów zgodnie z Art. 6ka Ustawy    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2022.2519 ze zm.) oraz na podstawie § 3 Uchwały NR LXVI/431/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia  29 września 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty na terenie Gminy Drezdenko Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3 w wysokości 72,00 za osobę.

Informujemy również, iż właściciele nieruchomości posiadający na swoich nieruchomościach kompostowniki, którzy korzystają z przyznanej ulgi, powinni kompostować odpady zielone na swojej nieruchomości w miejscu do tego przeznaczonym.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art. 6k ust. 4b, 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

Szanowni Państwo w najbliższym czasie skontrolowane zostaną kolejne ulice miasta.

Prosimy o dokładną segregację odpadów i wypełnianie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

 

 • IMG-1778 (002)
 • IMG-1782 (003)
 • IMG-1784 (002)
 • IMG-1787 (002)
 • IMG-1792 (002)
 • IMG-1793 (002)
 • IMG-1794 (002)
 • IMG-1797 (002)
 • IMG-1798 (002)
 • zdjęcia słoneczna, 11-listopada

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl