Treść strony

8PM4iJiBvknN4AAAAASUVORK5CYII=

Szanowni mieszkańcy,

kolejne kontrole przeprowadzone w dniu 19 lipca 2023 r. przez pracowników Urzędu Miejskiego w Drezdenku: Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska wykazały kolejne nieprawidłowości w segregacji odpadów.

Kontroli poddane zostały dwie ulice Drezdenka tj. Szkolna oraz  Łąkowa.

Dokonując oględzin odpadów umieszczonych w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów zmieszanych, wystawionych przed nieruchomości w dniu planowanego odbioru pracownicy przyklejali karteczki z informacjami o :

·         Prawidłowym wypełnieniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów,

·         Niewypełnieniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

Na wszystkie skontrolowane pojemniki na odpady zmieszane, na obu ulicach:

·          w 8 przypadkach właściciele nieruchomości wypełnili obowiązek selektywnej zbiórki odpadów,

·         w 4 przypadkach właściciele nieruchomości otrzymali informację: „SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW-MOGŁOBY BYĆ LEPIEJ”,

·         pozostali właściciele otrzymali informację o braku wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

W większości pojemników na odpady zmieszane znaleźć można było odpady takie jak:

·         puszki,

·         butelki szklane, 

·         kartony, papier

·         folie,

·         gałęzie, trawę, obierki itp.

WYKONYWANE CZYNNOŚCI SĄ DZIAŁANIAMI UPOMINAWCZYMI.

W przypadku braku wypełnienia obowiązku segregacji odpadów zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2022.2519 ze zm.) oraz na podstawie § 3 Uchwały NR LXVI/431/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty na terenie Gminy Drezdenko Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3 w wysokości 72,00 zł za osobę, 392,00 zł za domek letniskowy.

Informujemy również, iż właściciele nieruchomości posiadający na swoich nieruchomościach kompostowniki, którzy korzystają z przyznanej ulgi, powinni kompostować odpady zielone na swojej nieruchomości w miejscu do tego przeznaczonym.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art. 6k ust. 4b, 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

DRODZY MIESZKAŃCY, APELUJEMY DO PAŃSTWA O PRZESTRZEGANIE

OBOWIĄZKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

 

Informujemy również, że zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XXVIII/143/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy drezdenko wielkość pojemnika uzależniona powinna być od ilości osób zgłoszonych w deklaracji.

1) nie więcej niż 2 osoby – pojemnik 80 l,

2) nie mniej jak 3 i nie więcej niż 4 osoby – pojemnik 120 l,

3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób – pojemnik 240 l,

4) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób – pojemnik 240 l i 120l ,

5) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – 2 pojemniki po 240 l.

Prosimy o nie wystawianie dodatkowych pojemników!

Na nieruchomościach gdzie pojemność pojemnika nie będzie odpowiadała ilości osób zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojemniki będą sukcesywnie wymieniane.

W przypadku wątpliwości lub niewiedzy w prawidłowej segregacji odpadów, prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska.

Szanowni Państwo, w najbliższym czasie skontrolowane zostaną kolejne ulice miasta.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl